Vol 8, No 2 (2016)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือกรกฏาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
บรรณาธิการ EDITORIAL

บทความวิจัย

การเก็บข้อมูลวิจัยชุมชนภาคสนาม Fieldwork and data collection in local communities pdf
ปัญญา เลิศไกร, ลัญจกร นิลกาญจน์ 1-10
POLITICAL PARTY AND PARTY SYSTEM (WITH SPECIAL REFERENCE TO INDIA AND THAILAND) pdf
Sompong Thomachot 11-22
ศึกษากระบวนถ่ายทอดแนวคิดของหนังสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติกับการ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านศิลปะการแสดงหนังตะลุง Study procedure applying the property of the film artist national Suchart subsin With the development of local communitie pdf
สุรินทร์ ทองทศ 23-32
การพัฒนาคู่มือการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี Manual Development of Supervision The Focus on Learning Performance Diploma Level Industry Category Of Vocati pdf
ปัญญาวุธ ช่วยคง, ชูศักดิ์ เอกเพชร, พรศักดิ์ อาษาสุจริต 33-45
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับประสิทธิผล ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 The Relationship between Academic Leadership of School Administrators with the Effective pdf
ตัทธิตา ติ่งต่ำ, สมคิด นาคขวัญ, ชูศักดิ์ เอกเพชร 46-58
รูปแบบการจัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม วัดพรหมโลก ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช The development of ethics integration model based on Buddhism’s virtues:Phromlok temple inPhromlok sub-district, Phromkhiri district pdf
พระมหาเทพรัตน์ อริยวํโส, ลัญจกร นิลกาญจน์ 59-69
การรับรู้ข้อมูลของนักเรียนจากสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Recognition of students from Public Relations Media Information Management Program Faculty of Humanities and Social pdf
ทัศนีย์ หมอสอน 70-74
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมาใช้ในการปฏิบัติงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร Factors that influence/affect the Supplies Section, The Office of Chumphon Provincial Public Health, when using the integrity and transparency practice pdf
พิมพ์ลออ ช่วยประดิษฐ์ 75-85
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 The Relationships Between Transformational Leadership and Organisational Environment of School Admin pdf
ณัฐธยาน์ ทวี, สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์, โสภณ เพ็ชรพวง 86-94
บทบาทของผู้บริหารต่อการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี School Administrators, Role to Development Team working of Teacher in schools Under Secondary Educational Service Area pdf
ปัทฐพงษ์ สุบรรณ์, ชูศักดิ์ เอกเพชร, สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ 95-106
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง “กระบวนการวิจัย” ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน An Achievement of Research Methodology Learning on Basic Public Administration Titled pdf
ธัชพล ทีดี 107-113
การพัฒนาคู่มือครูที่ปรึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 สหวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี เขต 3 The Development the Teacher's ManualCounselors of Schoolsunder Secondary Educational Service Area Office 11 in Campus Surat Thani 3 pdf
เลอพงศ์ มณีฉาย, บรรจง เจริญสุข, นัฎจรี เจริญสุข 114-123
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา Development of Instructional Leadership Indicators for World Class Standard Second pdf
สุดารัตน์ แก้วเก้า, นิคม จารุมณี, ปรีชา คัมภีรปกรณ์ 124-138
บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเอกชน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 The Role of Administrator in the Academic Administration of Private Schools in Surat Thani Primary Educational Service Area Office I pdf
อังค์วรา สุวรรณเสน, บรรจง เจริญสุข, วรรณะ บรรจง 139-153