วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (National Defence Studies Institute Journal)

วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เกิดขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2553 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ต.ค.52 – ม.ค.53) เป็นรายสี่เดือน และตั้งแต่ปีที่ 6 ได้ปรับห้วงเวลาการตีพิมพ์วารสารเป็นตามปีปฏิทิน กำหนดเผยแพร่ 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 : ต.ค – ธ.ค.57, ฉบับที่ 2 : ม.ค. – เม.ย.58, ฉบับที่ 3 : พ.ค. – ส.ค.58 และ ฉบับที่ 4 : ก.ย. – ธ.ค.58 และตั้งแต่ปีที่ 7 เป็นต้นไป จะแบ่งการจัดทำวารสาร เป็น 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 : ม.ค. – เม.ย., ฉบับที่ 2 : พ.ค. – ส.ค. และ ฉบับที่ 3 : ก.ย. – ธ.ค. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และวิทยาการทางการทหาร ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งปวง

ํYEAR 7 VOL 1

Indexed in

tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 8, No 2 (2017): พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

Table of Contents

บทความพิเศษ (Special Articles)

บทบรรณาธิการ pdf
กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
คำแนะนำการเตรียมบทความ pdf
กองบรรณาธิการ ndsijournal
ภาพกิจกรรม pdf
กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
สารบัญ pdf
กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒๗ ปี สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ pdf
กองบรรณาสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 1-4

บทความวิชาการ (Academic Article)

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลกับการตรวจสอบ น้ำหนักมวลรวมของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าสำหรับการขนส่งทางทะเล pdf
สารัตน์ เถื่อนสุวรรณ 5-11
บทบาทในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงของกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น pdf
ปัญญา ศรีสิงห์ 12-21

บทความวิจัย (Research Articles)

แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน pdf
ธนภัทร ณิยกูล, กมลพร กัลยาณมิตร 22-33
Thai-Us Relations in Terms of Politics and Security: Impact of the 2014 Thai Coup D'État " pdf
อัยรัฐ โกษากุล 34-46
Civil-Military Cooperation in Disaster Relief Operations: A Case Study of the 2004 Sumatra-Andaman Earthquake Disaster Relief Operation in Thailand pdf
ผณิตา ไชยศรี 47-60
ชีวอำนาจ : การจัดระเบียบความมั่นคงทางการเมือง (Biopower: Disciplining Security in Politics) pdf
พรรณประภา อินทรวิทยนันท์ 61-72
การประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก pdf
ดลฤดี วาสนานนท์, คณิต เขียววิชัย 73-85
Behaviors of Thais in Protecting their Smartphones from Cyber Threats พฤติกรรมของคนไทยในการป้องกันสมาร์ทโฟนจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ pdf
Varin Khera, Suthee Chantra, Chun Che Fung 86-100
กระบวนเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศประเภทเครื่องสูงในการแสดงโขน The Procession of Umbrellas of State as the Royal Regalia in Khon pdf
ศุภชัย อินสว่าง, ชนัย วรรณะลี, นิวัฒน์ สุขประเสริฐ 101-110