วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เกิดขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2553 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ต.ค.52 – ม.ค.53) เป็นรายสี่เดือน และตั้งแต่ปีที่ 6 ได้ปรับห้วงเวลาการตีพิมพ์วารสารเป็นตามปีปฏิทิน กำหนดเผยแพร่ 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 : ต.ค – ธ.ค.57, ฉบับที่ 2 : ม.ค. – เม.ย.58, ฉบับที่ 3 : พ.ค. – ส.ค.58 และ ฉบับที่ 4 : ก.ย. – ธ.ค.58 และตั้งแต่ปีที่ 7 เป็นต้นไป จะแบ่งการจัดทำวารสาร เป็น 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 : ม.ค. – เม.ย., ฉบับที่ 2 : พ.ค. – ส.ค. และ ฉบับที่ 3 : ก.ย. – ธ.ค. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และวิทยาการด้านความมั่นคงทางรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประศาสน์วิทยาการและการวิจัยด้านความมั่นคง โดยได้จัดทำวารสารเป็น ๒ รูปแบบ คือ วารสารตีพิมพ์ ISSN 1906-7836 (Print) และ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2651-1525 (Online)

Vol 9 No 3 (2018): September - December 2018

Published: 2019-03-12

Japan and the South China Sea : An Inevitable Way

จินตวัฒน์ ศิริรัตน์

11-26

Social security of Social Enterprise Paths to Sustainable Development

รัตพงษ์ สอนสุภาพ, บุญสม เกษะประดิษฐ์

27-38

International trade and International Commercial Terms: INCOTERMS

สารัตน์ เถื่อนสุวรรณ, พจนีย์ สาคร

39-44

Stability Problems in Thailand’s Southern Provinces : Case Study Kampongtagwa and Bring People Home Project

อภิวัฒน์ สมาธิ, ภาณุ ธรรมสุวรรณ, กรกฎ ทองขะโชค, กฤษกร พลีธัญญวงศ์

45-59

The Proposed Policy for Thai Reserve Officer Training Corps Students of Royal Thai Army Trainings

ดลฤดี วาสนานนท์, คณิต เขียววิชัย

60-75

The Development of EducationQuality Assurance Model of Chaulachomklao Royal Military Academy

ขัตติยาพร คำอาจ, อัญพัชร์ คงวัฒนานันทน์

76-87

DEVELOPING POLICY TOWARDS THAILAND AS THE WORLD’S GEMS AND JEWELRY MANUFACTURING AND TRADING HUB

บุญกิต จิตรงามปลั่ง, สุปราณี ธรรมพิทักษ์

88-98

View All Issues

Indexed in

tci