กองบรรณสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กบส.บก.สปท.)
62 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ / โทรสาร +66(0) 2275 5992
Email: library_mod@hotmail.com 

Principal Contact

กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Support Contact

พันตรีหญิง ภโวทัย พวงเพ็ชร์
Phone +66(0) 2275 5992