รายชื่อผู้จัดทำวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

คณะที่ปรึกษา


พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล พลตรี ไพศาล งามวงษ์วาน        
พลเรือโท ศุภเศรษฐ์ ศิริสังข์ไชย พลตรี มนัส  แถบทอง
พลโท พิสัณห์ ปฐมเอม  พลอากาศตรี ภูมิใจ  เลขสุนทรากร         
พลโท ขจรฤทธิ์  นิลกำแหง  พลตรี กนกพงษ์  จันทร์นวล
พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ พลตรี ภาณุพงศ์  สุวัณณุสส์
พลตรี ศุภธัช นรินทรภักดี  

 

บรรณาธิการ

นาวาอากาศเอก ไชยา ออกแดง

 

กองบรรณาธิการ

 

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ

สถาบันพระปกเกล้า 

พลเอก ดร.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

พลโท ดร.ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์

กองบัญชาการกองทัพไทย

พลอากาศตรีหญิง ดร.ศิริภร หิตะศิริ 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

พลตรี ดร.อนุชาติ  บุนนาค

สถาบันยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ (องค์การอิสระ)

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต

รองศาสตราจารย์นฤมิตร สอดศุข 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รองศาสตราจารย์  ดร.สมหมาย  ชินนาค

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน

มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร

มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร. สุปราณี ธรรมพิทักษ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

นาวาอากาศเอก ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

พันเอก ดร.อรรคเดช ประทีปอุษานนท์

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

นาวาอากาศเอกหญิง ดร.คนึงนิจ  อนุโรจน์

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

นาวาอากาศเอก ดร.ปัญญา ศรีสิงห์

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

นาวาเอกหญิง สิริรัตน์ เนียมอินทร์

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พันเอก ดร.สุทัศน์ คร่ำในเมือง

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

ที่ปรึกษา

  

นาวาเอกหญิง เบญจวรรณ บัวหลวง 

พันเอก กนก  เนตรแพ

นาวาเอก นพดล ออมแก้ว

พันโทหญิง พจนา  เปลี่ยนเกิด

พันเอก เอกชลิต สยังกูล

พันตรี วัฒนพงษ์  มกรมณี

นาวาอากาศเอก อาทิตย์  เจนจบสกลกิจ

 

   
 ฝ่ายจัดการ

พันเอก นาถ  แสงวิเชียร

พันตรีหญิง อันธิกา  บุญบัวทอง

นาวาอากาศโท สุรชัย  พุทธิฤทธ์

ว่าที่เรืออากาศตรีหญิง มัญชรี  แก้วสิทธิกุล

พันโทหญิง อลิสา  รัตนเสนีย์

จ่าสิบตรี ศรัณยพงศ์  ไวยวารี

นาวาอากาศโทหญิง ณัฏฐกร  สุขสกุล

จ่าตรีหญิง ชริญา  รื่นอารมณ์

พันโทหญิง ภโวทัย  พวงเพ็ชร์