Login or Register to make a submission.

กองบรรณาธิการวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญชวนข้าราชการ อาจารย์ นักวิชาการ  นักการศึกษา ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยทางด้านความมั่นคง ซึ่งน่าสนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งมาให้พิจารณาตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด โดยต้นฉบับทุกเรื่องต้องผ่านการประเมินก่อนตีพิมพ์ จากคณะกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทั้งภายนอกและภายในที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน / 1 บทความ ทั้งนี้ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสาร


ชนิดของเรื่องที่จะตีพิมพ์


บทความวิชาการและบทความวิจัยตามวัตถุประสงค์ของวารสาร


รูปแบบและการจัดหน้ากระดาษต้นฉบับ สำหรับบทความวิชาการและบทความวิจัย


เอกสารต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word for Windows) เวอร์ชั่น 2003 หรือ 2007 โดยใช้รูปแบบอักษรเป็น TH SarabunPSK ขนาด 16 ระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว (2.54 ซม.) เท่ากันทุกด้าน ยกเว้น ตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ และพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 หน้าเดียว ความยาวประมาณ 30 บรรทัด ต่อ 1 หน้า พร้อมทั้งใส่เลขกำกับทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก มีรายละเอียด ดังนี้


1. ชื่อเรื่องบทความ เรียงลำดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องใส่วงเล็บ)


2. ข้อมูลผู้เขียนบทความทุกคน เป็นภาษาไทย ระบุชื่อ นามสกุล ยศ (ถ้ามี) ตำแหน่งทางวิชาการ สาขา/ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/หน่วยที่สังกัด เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลที่ติดต่อสะดวก จัดให้อยู่ด้านขวาของหน้ากระดาษ ใต้ชื่อเรื่องบทความ


3. การอ้างอิงเอกสาร


      3.1 การอ้างอิงในเนื้อหา เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความ ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อมความที่ต้องการอ้างอิง เช่น สำอางค์  ขจรศิปล์ (๒๕๔๓: ๕๐-๕๔)...หรือ ...(Miller, 2001: 18-19)


     3.2 การอ้างอิงท้ายบทความให้รวบรวมเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความเรียงตามลำดับตัวอักษรชื่อผู้เขียน โดยใช้รูปแบบการเขียนตามระบบ APA เช่น
หนังสือทั่วไปรูปแบบชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง/ครั้งที่พิมพ์ (พิมพ์ครั้งที่ ๒ เป็นต้นไป)./สถานที่พิมพ์:/


////////สำนักพิมพ์. ธรณ์  ธำรงนาวาสวัสดิ์. (๒๕๔๘). ใต้ทะเลมีความรัก ภาคสนาม: หลังคลื่นอันดามัน.


        กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์.วารสารรูปแบบชื่อผู้แต่ง \(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้าที่ปรากฎ กุลธิดา  ท้วมสุข. (๒๕๓๘). แหล่งสารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,     


         ๑๓(๒), ๑ – ๑๓.4. ถ้ามีรูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบ หรืออื่นๆ ต้องมีหมายเลขกำหับในบทความอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน


เนื้อหาบทความวิชาการ


1. จำนวน 5 – 8 หน้า รวมเอกสารอ้างอิง


2. บทคัดย่อ เรียงตามลำดับ 1) บทคัดย่อภาษาไทย และคำสำคัญ 2) บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ และ คำสำคัญ ความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4


3.  สาระของบทความ ประกอบด้วย บทนำ เนื้อหา และบทสรุป


เนื้อหาบทความวิจัย


1. จำนวน 10 – 12 หน้า รวมเอกสารอ้างอิง


2. บทคัดย่อ เรียงตามลำดับ 1) บทคัดย่อภาษาไทย และคำสำคัญ 2) บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ และ คำสำคัญ ความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4


3.  สาระของบทความ ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 2) วัตถุประสงค์การวิจัย 3) สมมุติฐาน (ถ้ามี) 4) กรอบแนวคิดในการวิจัย (ถ้ามี) 5) วิธีดำเนินการวิจัย 6) เครื่องมือในการวิจัย และคุณภาพของเครื่องมือ 7) ผลการวิจัย 8) สรุปและอภิปรายผล 9) ข้อเสนอแนะ และ 10) เอกสารอ้างอิง

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.