วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เกิดขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2553 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ต.ค.52 – ม.ค.53) เป็นราย 4 เดือน และตั้งแต่ปีที่ 6 ได้ปรับห้วงเวลาการตีพิมพ์วารสารเป็นตามปีปฏิทิน กำหนดเผยแพร่ 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 : ต.ค – ธ.ค.57, ฉบับที่ 2 : ม.ค. – เม.ย.58, ฉบับที่ 3 : พ.ค. – ส.ค.58 และ ฉบับที่ 4 : ก.ย. – ธ.ค.58 และตั้งแต่ปีที่ 7 เป็นต้นไป จะแบ่งการจัดทำวารสาร เป็น 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 : ม.ค. – เม.ย., ฉบับที่ 2 : พ.ค. – ส.ค. และ ฉบับที่ 3 : ก.ย. – ธ.ค. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และวิทยาการด้านความมั่นคงทางรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมทั้งสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประศาสน์วิทยาการและการวิจัยด้านความมั่นคง โดยได้จัดทำวารสารเป็น ๒ รูปแบบ คือ วารสารตีพิมพ์ ISSN 1906-7836 (Print) และ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2651-1525 (Online)

Vol 10 No 2 (2019): May - August 2019

Published: 2019-08-30

The Role of Intelligence for Narcotics Control

ปัณฑ์ชนิต สมุทรสาคร, ศรัณย์ ธิติลักษณ์

26-40

The Way to Build Stability Prosperity and Sustainability for Driving Thailand's 4.0 Policies in Tourism Business

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 118 สจว.สปท.

41-52

Exploring Suanson Pradipat Golf Course Management and Linkages Towards Sustainable Development by Applying the Sufficiency Economy Philosophy

นรภัทร วิจิตรานุช, ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน

65-77

Competency Evaluation Training Program for Core Model: Case Study of 7th Anti Aircraft Artillery Battalion Drug Addict Rehabilitation Center

นภดล อุดมประเสริฐกุล, ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์

78-86

A Causal Relationship Model of Factors Influencing Effectiveness the Royal Thai Army Branch Service Schools

บรรจง มิตรมูลพิทักษ์, สนั่น ประจงจิตร

87-100

View All Issues

Indexed in

tci