ปัจจัยที่สัมพันธ์กับระยะเวลาการเข้าถึงการได้รับยา rt-PA หลังเกิดอาการหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันในผู้สูงอายุ

Main Article Content

ศรัญญา จิตรใจฉ่ำ วิไลพรรณ สมบุญตนนท์ วีนัส ลีฬหกุล อรพรรณ โตสิงห์

Abstract

This study was a descriptive research that aimed to study factors related to the time to access the rt-PA after the onset of acute ischemic stroke among older adults. The sample group included 88 caregivers or relatives and older adults. Data was collected using questionnaire targeting personal data, reasons for coming to the hospital, transportation of the patient to the hospital, evaluation of the perception of acute ischemic stroke warning signs and the evaluation of the perception of the severity of acute ischemic stroke. Data was analyzed by descriptive statistics and correlation analysis with the Spearman rank difference method.
Results revealed that the perception of the warning signs and severity of acute ischemic stroke by the relatives was negatively related to the time to access the rt-PA significantly at rs = -.649, p < .01; rs = -.744, p < .01, respectively. The severity of acute ischemic stroke was negatively related to the time to access the rt-PA significantly at rs = -.258, p < .05 while there was no significant relationship between the transportation of the patients with acute ischemic stroke to the hospital and the time to access the rt-PA (rs = -.197, p < .05).

Keywords

Article Details

Section
Research Article

References

1. นิพนธ์ พวงวรินทร์. โรคหลอดเลือดสมอง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์; 2544

2. American Heart Association. Heart disease and stroke statistics 2013 update a report from the American hearts association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Circulation 2012;119:480-86

3. สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สถิติสาธารณสุข ปี 2553. กรุงเทพมหานคร: สำานักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 2553

4. Denti L, Scoditi U, Tonelli G, Saccavini M, Caminiti C, Valcavi R, et al. The poor outcome of ischemic stroke in very old people. J Am Geriatr Soc 2010;58(1):12-7

5. วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์. การพยาบาลผู้สูงอายุ: ความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ. พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น: หจก.ขอนแก่นการพิมพ์; 2552

6. Hinkle J, Guanci M. Acute ischemic stroke review. J Neurosci Nurs 2007;39(5):285-93

7. American Heart Association. Guideline for the early management of adults with ischemic stroke: the guideline from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council: The American Academy of Neurology affirms the value of this guideline as an education tool for neurologists. Stroke 2010;38(1):655-711

8. สถาบันประสาทวิทยา ชมรมพยาบาลโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทย. แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำาหรับพยาบาลทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข; 2550

9. พรภัทร ธรรมสโรช. โรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน. กรุงเทพมหานคร: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์; 2555

10. นภาภรณ์ กวางทอง, วิจิตรา กุสุมภ์. ภาวะวิกฤตเกี่ยวกับระบบประสาท. ใน วิจิตรา กุสุมภ์, บรรณาธิการ. การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ลักษณ์; 2546. หน้า 217-20

11. Kittiboonthawal P, Yingrengreung S, Srithanya S. Perceptions of stroke warning signs among risk patients. Nursing Journal of the Ministry of Public Health 2013;23(3):132-41. (in Thai)

12. Pinyosri N. Factors related to seeking treatment after the onset of acute ischemic stroke patients . [Master’s Thesis, Faculty of Nursing]. Chulalongkorn University; 2008. (in Thai)

13. Lekpet J, Wuthisuthimethawee P, Vasinanukorn P. Prehospital time and emergency department time for acute ischemic stroke care at Songklanagarind hospital. Songkla Med J 2009;27(3):203-12. (in Thai)

14. Dodd M, Janson S, Facione N, Froelicher ES, Hummphrey J, Lee K, et al. Nursing theory and concept development or analysis advancing the science of symptom management. J Adv Nurs 2001;33(5):668-76

15. หัสยาพร มะโน. การรับรู้อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่. [วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์]. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552

16. Klungman P. Selected factors associated with seeking treatment after the onset acute stroke elderly patients. [Master’s Thesis, Faculty of Nursing]. Khon Kaen University; 2012. (in Thai)

17. Brott T, Adams HP Jr, Olinger CP, Marler JR, Barsan WG, Biller J, et al. Measurements of acute cerebral infarction: a clinical examination scale. Stroke 1989;20(7):864-70

18. Polit DF, Beck CT. Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice. Philadelphia: LWW; 2008

19. Binthaisong T. Factors related to onset arrival time in patients with acute stroke. [Master’s Thesis, Faculty of Nursing]. Mahidol University; 2012. (in Thai)

20. Suebwonglee C. Alternative: survey of dementia in the elderly in Muang district, Nakornsawan province. [Master’s Thesis, Faculty of Nursing]. Mahidol University; 2001. (in Thai)

21. บุญใจ ศรีสถิตนรากูร. ระเบียบวิธีวิจัยทางพยาบาลศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: ยู แอนด์ ไอ อินเตอร์มีเดีย; 2553

22. Kim YS, Park SS, Bae HJ, Cho AH, Cho YJ, Han MK, et al. Stroke awareness decreases prehospital delay after acute ischemic stroke in Korea. BMC Neurol 2011 Jan 6;11:2

23. Kamsareeruk J. Factors related to prehospital time in patients with acute ischemic stroke. [Master’s Thesis, Faculty of Nursing]. Chulalongkorn University; 2013. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>