ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ เพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

2016-03-03

journal03032559_900_01ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ เพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-เมษายน  พ.ศ.2560 สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวารสารมหาวิทยาลัยนครพนมได้ที่ 
  • กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ชั้น 4
   อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000
   • โทรศัพท์มือถือ. 089-9448161 โทรสาร. 042-532479  ต่อ 1126 หรือ
   • ทาง email: npujournal@gmail.com

 

----------------------------------------------------------------------