ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ ลงในวารสาร "วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร"  สามารถส่งบทความทั้งบทความภาษาไทย และบทความภาษาอังกฤษ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยท่านสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนของการรับบทความ ดังนี้

1. ลงทะเบียนในระบบ การส่งบทความของวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร Link: https://www.tci-thaijo.org/index.php/nuej/user/register

2. ส่งแบบฟอร์ม NUEJ Form ฉบับจริงมายังกองบรรณาธิการฯ 

รับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ใน วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร : NUEJ

2019-04-24

วิศวกรรมสาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ ทั้งบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ วิศวกรรมสาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ตามมาตรฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI)

ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถดูรายละเอียดได้จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/nuej  หรือ

ติดต่อ กองบรรณาธิการวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเลขโทรศัพท์: 055-963951

E Mail: nuej@nu.ac.th

ขั้นตอนการทำงานของกองบรรณาธิการและคำแนะนำสำหรับการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

2017-01-27

คำแนะนำสำหรับการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

 1. คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

 2. Download NUEJ FORM

        2.1 แบบฟอร์มการจดลิขสิทธิ์ของวิศวกรรมสาร (NUEJ Copyright Form)
        2.2 แบบฟอร์มการส่งบทความภาษาอังกฤษ (NUEJ Submission Form ENGLISH) 
        2.3 แม่แบบวิศวกรรมสาร (NUEJ Template)

3. ผู้เขียนบทความจะต้องสมัครสมาชิกในระบบและส่งบทความในรูปแบบ Microsoft Word, PDF หรือ Latex

4. แผนผังกระบวนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์


NUEJ-FlowChart-2018-Web.png

การส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ตั้งแค่ ฉบับที่ 1 ของ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป  การเขียนการอ้างอิง (Reference)

ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง แบบ APA Style

**ทั้งนี้ ผู้เขียนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่***
กองบรรณาธิการวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เพืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทร. 055-963951
e mail : nuej@nu.ac.th