วิศวกรรมสาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ ทั้งบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ วิศวกรรมสาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ตามมาตรฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI)

ผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถดูรายละเอียดได้จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/nuej  หรือ

ติดต่อ กองบรรณาธิการวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หมายเลขโทรศัพท์: 055-963951

E Mail: nuej@nu.ac.th