คำแนะนำสำหรับการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

 1. คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

 2. Download NUEJ FORM

        2.1 แบบฟอร์มการจดลิขสิทธิ์ของวิศวกรรมสาร (NUEJ Copyright Form)
        2.2 แบบฟอร์มการส่งบทความภาษาอังกฤษ (NUEJ Submission Form ENGLISH) 
        2.3 แม่แบบวิศวกรรมสาร (NUEJ Template)

3. ผู้เขียนบทความจะต้องสมัครสมาชิกในระบบและส่งบทความในรูปแบบ Microsoft Word, PDF หรือ Latex

4. แผนผังกระบวนการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์


NUEJ-FlowChart-2018-Web.png

การส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ตั้งแค่ ฉบับที่ 1 ของ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป  การเขียนการอ้างอิง (Reference)

ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง แบบ APA Style

**ทั้งนี้ ผู้เขียนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่***
กองบรรณาธิการวิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เพืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทร. 055-963951
e mail : nuej@nu.ac.th