วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ Songklanagarind Journal of Nursing

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพ
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก
Owner: Faculty of Nursing, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla Tel. 074-286452  E-mail: sjnpsu@gmail.com

Edito: Associate Professor Dr.Waraporn Kongsuwan
Set out 4 Volum/Year  Vol. 1 January-March,  Vol. 2 April-June, Vol. 3 July-September, Vol. 4 October-December


Journal Homepage Image

Indexed in tci

Vol 37, No 2 (2017): Songklanagarind Journal of Nursing

Table of Contents

Original Articles

Acute Exacerbation Symptoms Among Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Triggering Factors, and Management Strategies pdf
Engkarat Rodkantuk, Sudsiri Hirunchunha, Rewwadee Petsirasan 1-13
Factors Related to Spiritual Needs Among Older Adult Patients Undergoing Elective Surgery pdf
Rungtip Ratanamaitrekeart, Naiyana Piphatvanitcha 14-26
Nursing Practice for Elderly Patients Safety by Operating Room Nurses and Related Factors pdf
Budsarin Jongjaisurathum, Kanittha Naka, Wipa Sae-Sia 27-40
Staff Nurses, Engagement in Work and Being a Magnet Nursing Department as Perceived by Staff Nurses at Tertiary Hospitals, Southern Thailand pdf
Manthana Khongwijit, Nongnut Boonyoung, Pratyanan Thiangchanya 41-52
The Effects of Self-Efficacy Enhancement on Health Promotion Behaviors, Body Weight and Fasting Plasma Glucose Among Pre-Diabetes in the Community pdf
Thipsuda Sandee, Yuwadee Leelukkanaveera, Pornnapa Homsin 53-66
Effects of Competencies Developing Program for Nurses in Promoting, Supporting, and Protecting Breastfeeding in Southern Thailand pdf
Sureeporn Kritcharoen, Sophen Chunuan, Sasikarn Kala, Warangkana Chatchawet, Kanjanee Phon-In 67-76
Effects of Positive Self-talk Training Program on Self-esteem and Psychological Well-being Among Pregnant Adolescents pdf
Sasinun Punsuwun, Khwanjit Mahakittikun, Pitphan Uthchachon, Uncharee Kanathum 77-89
The Effects of Exercise-Based Illness-Representation Promoting Program on Exercise Behaviors and Functional Capacity in Patients with Acute Myocardial Infarction After Percutaneous Coronary Intervention pdf
Tanika Lanwong, Charuwan Kritpracha, Yaowarat Matchim 90-105
The Effect of Reminiscence Program on Self-Esteem in Hospitalized Elders with Chronic Diseases pdf
Sinenad Trerin, Kanittha Naka, Orawan Nukaew 106-117
Effectiveness of Self-Efficacy Enhancing Program on Health Behaviors, Body Weight, and Waist Circumference of Nursing Students with Overweight pdf
Nawarut Komonwipast, Wilawan Udomkankaset 118-131
Quality of Life of Adult Persons Living with Colostomy: A Review of the Literature pdf
Fahrizal Alwi, Asrizal Asrizal, Rozzano C. Locsin 132-143
Meaning of Health and Health Improvement of Muslim Female Adolescents in Muslim Schools in Aceh, Indonesia pdf
Asniar Asniar, Urai Hatthakit, Wantanee Wiroonpanich 144-153

Articles

The Role of the Nurse in the Chronic Disease Management pdf
Pramote Thangkratok 154-159
Thyroid Crisis: Nursing Care pdf
Noppawan Boonbumrong 160-168
Prevention and Management of Extravasation in Infusion Therapy pdf
Thitiporn Pathomjaruwat 169-181