หลักเกณฑ์การเก็บธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความของวารสารสารสนเทศ

2019-01-25

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ในการเก็บธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความของวารสารสารสนเทศ เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณากลั่นกรองบทความและค่าดำเนินการผลิตบทความ

Vol 18 No 1 (2019): มกราคม - มิถุนายน

Published: 2019-07-09

Thai PBS Television Channel Management Model for Public Services

ดรุษ ประดิษฐ์ทรง, บุญมี กวินเสกสรรค์, สมบัติ ทีฆทรัพย์, พัชราภา เอื้ออมรวานิช

9-23

The Knowledge Management for Traditional Thai Mural Paintings

ระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์, อัควิทย์ เรืองรอง, เอื้อมพร เธียรหิรัญ, สมบัติ ทีฆทรัพย์

55-71

Nob Chedi Sri Mahathat

รินทร์ลภัส ชินวุฒิกุลกาญจน์, ประจักษ์ ไม้เจริญ, ธีรตา นุ่มเจริญ, สมชาย พูลพิพัฒน์

73-81

The Dance Process Costumes of Sangtong in Play Performed by all Male in Sangtong Story

สุรเชษฎ์ สุพลจิตต์, ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์, สุรัตน์ จงดา

109-120

Effects of Urbanization Changing on Roles of Subdistrict Headman and Village Headman in Phra Pradaeng District, Samutprakan Province

อาทิตย์ สุโขทัย, ธนศักดิ์ สายจำปา, วรวลัญช์ โรจนพล

121-129

View All Issues

Indexed in