Current Issue

Vol 25 No 1 (2018): January-June

วารสารปัญญา ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ฉบับนี้ เป็นฉบับประจำปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มกราคม-พฤษภาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ด้านศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ จากอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน และผู้สนใจทั่วไป

วารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความที่นำเสนอผลการวิจัย ด้านศาสนา บทความพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ และบทความวิเคราะห์การขัดเกลากิเลสตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท ด้านการศึกษา บทความการใช้คำภาษาต่างประเทศและคำภาษาถิ่นในรวมบทกวีนิพนธ์ “วิมานลงแดง” ของ “อังคาร จันทาทิพย์” บทความการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้นิทานคุณธรรม และบทความการสร้างรูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนลำปางกัลยาณี  ด้านสังคมศาสตร์ บทความ ความเชื่อมโยงของแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนวเส้นทางโบราณเชียงราย-เชียงแสน บทความการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยง บ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และบทความแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งบทความทั้งหมดได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี

Published: 2019-06-14

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

View All Issues