วารสารปาริชาต (Parichart Journal, Thaksin University)


Journal Homepage Image

Announcements

 

ประกาศการเผยแพร่วารสารปาริชาตฉบับพิเศษ ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการฯ (ฉบับสมบูรณ์)

 

จากเดิม  ภายในเดือนสิงหาคม 2560 

เปลี่ยนเป็น  ภายในเดือนกันยายน 2560 

                                           (ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้)

 
Posted: 2017-08-09
 

ขอเปลี่ยนแปลงการชำระค่าสมัครสมาชิกของวารสาร

 

จากเดิม           ชำระผ่านทางไปรษณีย์ธนาณัติ

เปลี่ยนเป็น       ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี วารสารปาริชาต สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) เลขที่บัญชี 408-197718-5 

(หมายเหตุ: ขอให้ท่านแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสมาชิกวารสาร มายังกองจัดการวารสารฯ ทางระบบออนไลน์หรืออีเมล์ด้วย)                      

 
Posted: 2017-08-09
 

ขอขยายเวลา แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 

จากเดิม  ภายในเดือนมิถุนายน 2560  >>  แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

เปลี่ยนเป็น  ภายในเดือนกลางเดือนกรกฎาคม 2560  >>  แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ      

                                           (ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้)

 
Posted: 2017-06-24
 

กำหนดการส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ และวารสารปาริชาต (ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560   >>   แจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยเบื้องต้น

ภายในเดือนมิถุนายน 2560  >>     แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

                               และพร้อมตอบรับการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ

                              (ถ้าผลประเมินผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ)

ภายในเดือนสิงหาคม 2560  >>   เผยแพร่บนเว็บไซต์วารสาร (ฉบับสมบูรณ์)

 
Posted: 2017-05-15
 

ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ประจำปี 2558

 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html

 
Posted: 2016-09-08
 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การเผยแพร่วารสารฉบับพิเศษ ผลงานวิจัยจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

 

-

 
Posted: 2016-06-20
 

วารสารปาริชาต ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารปาริชาต กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

 
วารสารปาริชาต ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารปาริชาต กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ  
Posted: 2017-08-09 More...
 
More Announcements...

Vol 30, No 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560

ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560)

Full Issue

View or download the full issue วารสารปาริชาต ปีที่ 30 ฉบับที่ 1

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ PDF
พัชลินจ์ จีนนุ่น 1-2

บทความพิเศษ

Democracy and Buddhism PDF
Professor Dr. Kanchana Ngourungsi 1-11

บทความวิชาการ (Articles)

แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนา ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณส????ำหรับผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 PDF
วิภาพรรณ พินลา 13-34
ที่มาและปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็ก และเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกา PDF
ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 35-50

บทความวิจัย (Research Articles)

วายังกูลิตนราธิวาส: องค์ความรู้ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
มะกาดาฟี หะยีตา, สุธาสินี บุญญาพิทักษ์, เมธี ดิสวัสดิ์ 51-73
แนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในวิชาชีพครู ช่างอุตสาหกรรม (พ.ศ.2559-2569) PDF
ศรัญญา ปานเจริญ, สุนิสา ช่อแก้ว 75-93
การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยตัวแบบ SCOR ของผักสด ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองตามการผลิตทางการเกษตรดี ที่เหมาะสมในจังหวัดเชียงใหม่ PDF
พัชรินทร์ สุภาพันธ์, เบญจพรรณ เอกะสิงห์ 95-119
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างแผนกลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อโน้มน้าวใจให้ชาวนาทำนาแบบเปียกสลับแห้ง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชาวนา หมู่ที่ 1 บ้านหนองกรับ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก PDF
บุษบา หินเธาว์, ลลิตา จิตต์การุญ 121-138
ปืนเถื่อนกับการสร้างอำนาจของ นักเลง โจร ไอ้เสือ และผู้มีอิทธิพลในยุคบุกเบิกที่ทำกิน ของชุมชนแห่งหนึ่งแถบเทือกเขาบรรทัด PDF
ณัฐกานต์ อัพภาสกิจ 139-160
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังส่วนบุคคลด้านการอบรมเลี้ยงดู และประสบการณ์ความรุนแรง กับพฤติกรรม ความรุนแรงในคู่สมรสไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี PDF
เกษตรชัย และหีม, เก็ตถวา บุญปราการ 161-184
ความเปลี่ยนแปลงและการสร้างประชาธิปไตยที่ชุมชนบ้านใต้ PDF
ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์, จรูญ หยูทอง, บุญเลิศ จันทระ 185-216
สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานของ ประเทศในกลุ่มสมาคมอาเซียน PDF
วิสิษฐ เขาทอง, กิติพงศ์ หังสพฤกษ์ 217-235

บทความปริทัศน์ (Review Article)

ปริทัศน์หนังสือ “Marketing and Designing the Tourist Experience” PDF
ปริญญา นาคปฐม 237-247