วารสารปาริชาต (Parichart Journal, Thaksin University)


Journal Homepage Image

Announcements

 

แจ้งปิดรับบทความและลงเบียนผ่านระบบ ThaiJO

 
ตามที่ศูนย์ TCI แจ้งขอได้ปรับเปลี่ยนเวอรชั่นใหม่ เพื่อใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าระบบเดิมมากยิ่งขึ้นนั้น จึงได้ประกาศปิดการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้นทางวารสารฯ จึงขอแจ้งปิดการับบทความ ทั้งอีเมล์และระบบ ThaiJO ด้วย และจะเปิดรับบทความ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  
Posted: 2017-09-08
 

ขอเปลี่ยนแปลงการชำระค่าสมัครสมาชิกของวารสาร

 

จากเดิม           ชำระผ่านทางไปรษณีย์ธนาณัติ

เปลี่ยนเป็น       ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี วารสารปาริชาต สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) เลขที่บัญชี 408-197718-5 

(หมายเหตุ: ขอให้ท่านแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสมาชิกวารสาร มายังกองจัดการวารสารฯ ทางระบบออนไลน์หรืออีเมล์ด้วย)                      

 
Posted: 2017-08-09
 

กำหนดการส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ และวารสารปาริชาต (ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560   >>   แจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยเบื้องต้น

ภายในเดือนมิถุนายน 2560  >>     แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

                               และพร้อมตอบรับการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ

                              (ถ้าผลประเมินผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ)

ภายในเดือนสิงหาคม 2560  >>   เผยแพร่บนเว็บไซต์วารสาร (ฉบับสมบูรณ์)

 
Posted: 2017-05-15
 

ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ประจำปี 2559

 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html

 
Posted: 2017-10-08
 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การเผยแพร่วารสารฉบับพิเศษ ผลงานวิจัยจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

 

-

 
Posted: 2016-06-20
 

วารสารปาริชาต ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารปาริชาต กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

 
วารสารปาริชาต ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารปาริชาต กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ  
Posted: 2017-08-09 More...
 
More Announcements...

Vol 30, No 3 (2017): วารสารปาริชาตฉบับพิเศษ จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560

Full Issue

View or download the full issue เรื่องเต็ม 30.3 PDF

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ PDF
พััชลิจน์ จีนนุ่น

บทความวิจัย (Research Articles)

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กับการแก้ปัญหา วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตสาหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา PDF
ธวัชชัย จิตวารินทร์ 1-8
การใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบจิกซอว์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการวางแผนการตลาดของนิสิตสาขาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ PDF
จิราพร คงรอด 9-14
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบมีส่วนร่วม ในการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ป่าสาคูในจังหวัดพัทลุง PDF
สมสมัย เอียดคง, วิจิตรา อมรวิริยะชัย, วราภรณ์ ทนงศักดิ์, ฉลอง แก้วประเสริฐ 15-25
การพัฒนารูปแบบการดาเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู วิทยาลัยชุมชนพังงา PDF
ลภัสรดา เวียงคา, อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ 26-34
กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมสาหรับช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ PDF
พัชรินทร์ สุภาพันธ์, รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์, จาเนียร บุญมาก, ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์, พัชรี อินธนู 35-44
การย้ายถิ่นเพื่อศึกษาต่อในมาเลเซียของนักศึกษาไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ PDF
ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ, นิสากร กล้าณรงค์, ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ, มูหาหมัด สาแลบิง, ชีวนันท์ คุณพิทักษ์, สมสมัย เอียดคง 45-56
ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กรณีศึกษากิจการต่อเนื่องประมง จังหวัดสมุทรสาคร PDF
เพ็ชราภรณ์ ชัชวาลชาญชนกิจ, พรรณรัตน์ อาภรณ์พิศาล 57-63
A Comparison of Aspects of Social Skills Development to Build Friendships as Portrayed in Thai and American Award Winning Children’s Books PDF
Yaowaluk Suwannakhae, Lin Moore 64-73
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกของปัจจัยด้านคุณภาพหลักสูตรที่ส่งผลต่อ ภาวะการมีงานทำ: กรณีศึกษา บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PDF
พิณรัตน์ นุชโพธิ์, ศุภศิว์ สุวรรณเกษร 74-85
ผลกระทบจากเหตุการณ์วิกฤตต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต PDF
สุมาลี ศรีธรรมราช, บุษกร ถาวรประสิทธิ์ 86-95
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเพื่อออกแบบนโยบายที่เหมาะสม สาหรับการจัดการทรัพย์สินเชิงธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PDF
ศุภศิว์ สุวรรณเกษร 96-107
“คำซ้อนเพื่อเสียง” จะยังเป็นคำซ้อนอยู่หรือไม่ : บททบทวนจากการศึกษาเอกสาร ทางวิชาการ แบบเรียน และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติวิชาภาษาไทย PDF
ธงชัย แซ่เจี่ย 108-116
ความคาดหวังและความพร้อมของนักบัญชีในทรรศนะของผู้ประกอบการ ในจังหวัดสงขลา เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF
เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์ 117-126
การพัฒนาชุดถังเลี้ยงปลาระบบน้าหมุนเวียน PDF
วรพงษ์ นลินานนท์, สายชล เลิศสุวรรณ 127-134
ปฏิรูปการเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้นระดับปริญญาตรีเพื่อแก้ไข ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อเป้าหมายการเรียน PDF
วิชาญ คงธรรม 135-145
การใช้โปรแกรม English Language Learning and Instruction System (ELLIS) เพื่อพัฒนาการออกเสียงท้ายคำภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช PDF
อนันต์ แสวงดิษฐ์ 146-155
การเคลื่อนย้ายเข้ามาทางานของแรงงานเมียนมาร์ในอุตสาหกรรมประมง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง PDF
วารุณี พิศการณ์, บุษกร ถาวรประสิทธิ์ 156-163
องค์ประกอบการบริหารแบรนด์เชิง กลยุทธ์สำหรับวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมในประเทศไทย: หลักฐานเชิงประจักษ์ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน PDF
พงศ์ศิริ คำขันแก้ว 164-175
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาในการให้บริการด้านบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตภาคใต้ PDF
ปรัศนีย์ กายพันธ์, สุพินดา โจนส์, อาอีฉ๊ะ บิลละเต๊ะ 176-186
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้เมตริกซ์ การเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะของครูและผู้เรียน PDF
ปริญญา บรรณเภสัช 187-199
ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวอินทรีย์และการวิเคราะห์เส้นทางที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ PDF
สุรชัย กังวล 200-207
ผลของการใช้สื่อสภาพจริงต่อความรู้ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ และความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 PDF
พรศักดิ์ หนูวงษ์, พนิดา สุขศรีเมือง 208-215
งานวิจัยสร้างสรรค์: ‘เดอะฟีโนมีนอน’ สำหรับแซกโซโฟน และวงวินซิมโฟนี Part II PDF
ประหยัด ศุภจิตรา 216-220
ผลกระทบจากการค้าเสรีในประชาคมอาเซียนต่อต้นทุนการผลิตของธุรกิจอาหาร ฮาลาลประเภทไก่ในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย PDF
คมวิทย์ ศิริธร 221-230
ความต้องการผลิตภัณฑ์สินเชื่อของผู้สูงอายุจังหวัดนราธิวาส PDF
กันยปริณ ทองสามสี, อิสระ ทองสามสี 231-243