"ประกาศ" สำหรับผู้ส่งบทความ ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full papar) ในวารสารปาริชาต (ฉบับพิเศษ)

2018-02-26

ประกาศ สำหรับผู้ส่งบทความ ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full papar) ในวารสารปาริชาต (ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 นั้น

โดย ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกวารสารจำนวน 200 บาท ผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี วารสารปาริชาต เลขที่บัญชี 408-197718-5 สาขา มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง)

พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมายังกองบรรณาธิการวารสารฯ ทาง http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference28/submission.php

วารสารปาริชาต กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงในตีิพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

2018-02-14

วารสารปาริชาต ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารปาริชาต กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ

 

โดย     ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี วารสารปาริชาต เลขที่บัญชี 408-197718-5 สาขา มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมายังกองบรรณาธิการวารสารฯ ทาง E-mail: parichartjournal@gmail.com

อัตราค่าสมัครสมาชิกและค่าลงตีพิมพ์บทความของวารสารปาริชาต

 

ค่าสมัครสมาชิกวารสารฯ (ประเภทบุคคล)

200 บาท/ปี

 

ค่าสมัครสมาชิกวารสารฯ (ประเภทสถาบัน/หน่วยงาน)

500 บาท/ปี

 

ค่าลงตีพิมพ์บทความ (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ)

2,000 บาท/บทความ

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

2018-01-23

ประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

ภายใต้หัวข้อ : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

(Research and Innovation for Social Stability, Prosperity and Sustainability)

ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference28/

 

Vol 30 No 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

วารสารปาริชาต ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

Published: 2017-12-07

บทบรรณาธิการ

พัชลินจ์ จีนนุ่น

-

การวิเคราะห์มาตรการไม่เอาโทษทางอาญา มาใช้พัฒนานโยบายยาเสพติดของประเทศไทย

ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, อรรถพล ควรเลี้ยง, ทองใหญ่ อัยยะวรากูล, ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ

295-320

View All Issues