วารสารปาริชาต (Parichart Journal, Thaksin University)


Journal Homepage Image

Announcements

 

ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ประจำปี 2558

 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html

 
Posted: 2016-09-08
 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การเผยแพร่วารสารฉบับพิเศษ ผลงานวิจัยจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

 

-

 
Posted: 2016-06-20
 

วารสารปาริชาต ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารปาริชาต กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

 
วารสารปาริชาต ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารปาริชาต กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ  
Posted: 2016-01-20 More...
 
More Announcements...

Vol 29, No 2 (2016): (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559)

ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559)

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทคบรรณาธิการ PDF
พัชลินจ์ จีนนุ่น -

บทความพิเศษ

การพลัดพรากและบทบาทของการพลัดพรากในสมุทรโฆษคำฉันท์ PDF
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต 1-29

บทความวิจัย (Research Articles)

กลยุทธ์การเลือกตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ PDF
ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์, ประสพชัย พสุนนท์ 31-48
การสืบสานและการสร้างสรรค์ศิลปะการประพันธ์ในสมุทรโฆษคำฉันท์ PDF
พรทิพา นิสสะ, ทัศนีย์ ทานตวณิช 49-70
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ PDF
พรชิตา อุปถัมภ์ 71-87
การแปลและพิมพ์เผยแพร่นิบาตชาดก: การสร้างความมั่นคงของชาติในสมัยรัชกาลที่ 5 PDF
อัญชลี ภู่ผะกา 89-108
การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการสื่อสารเพื่อการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมผ้าทอมือลาวครั่งระหว่างชุมชนในพื้นที่ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว PDF
บุษบา หินเธาว์, ลำเนา เอี่ยมสอาด 109-129
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ PDF
ทิพยวรรณ นิลทยา, สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร, อรรณพ จีนะวัฒน์, ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ 131-153
ความรุนแรงในครอบครัวในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตก PDF
ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 155-168
การเปลี่ยนแปลงภูมิสัณฐานเมืองและแนวทางการอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์สงขลา PDF
ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม, ครองชัย หัตถา 169-192
คติชาวบ้านเรื่องวาลีในสามจังหวัดชายแดนใต้ กับวาลีในนิทานคำกลอนของสุนทรภู่ PDF
วรรณนะ หนูหมื่น 193-216
“รับเทวดา”: ประเพณีขึ้นปีใหม่ของชาวสยาม ในประเทศมาเลเซีย PDF
ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ 217-230

บทความปริทัศน์ (Review Article)

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: การศึกษาและมุมมองใหม่ PDF
มณีรัตน์ สุขเกษม 231-248