แจ้งปิดรับบทความและลงเบียนผ่านระบบ ThaiJO

2017-09-08

ตามที่ศูนย์ TCI แจ้งขอได้ปรับเปลี่ยนเวอรชั่นใหม่ เพื่อใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าระบบเดิมมากยิ่งขึ้นนั้น จึงได้ประกาศปิดการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้นทางวารสารฯ จึงขอแจ้งปิดการับบทความ ทั้งอีเมล์และระบบ ThaiJO ด้วย และจะเปิดรับบทความ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

วารสารปาริชาต ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารปาริชาต กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

2017-08-09

วารสารปาริชาต ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารปาริชาต กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ

ขอเปลี่ยนแปลงการชำระค่าสมัครสมาชิกของวารสาร

2017-08-09

จากเดิม           ชำระผ่านทางไปรษณีย์ธนาณัติ

เปลี่ยนเป็น       ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี วารสารปาริชาต สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) เลขที่บัญชี 408-197718-5 

(หมายเหตุ: ขอให้ท่านแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสมาชิกวารสาร มายังกองจัดการวารสารฯ ทางระบบออนไลน์หรืออีเมล์ด้วย)                      

Vol 30 No 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

วารสารปาริชาต ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

Published: 2017-12-07

บทบรรณาธิการ

พัชลินจ์ จีนนุ่น

-

การวิเคราะห์มาตรการไม่เอาโทษทางอาญา มาใช้พัฒนานโยบายยาเสพติดของประเทศไทย

ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, อรรถพล ควรเลี้ยง, ทองใหญ่ อัยยะวรากูล, ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ

295-320

View All Issues