ประกาศ กำหนดการ แจ้งผลการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full papar) ในวารสารปาริชาต (ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

2018-05-10

ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 =>    แจ้งผลการผลประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายในเดือนมิถุนายน 2561     =>    นักวิจัยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และตอบรับรับการตีพิมพ์ 

ภายในเดือนกรกฎาคม 2561    =>    เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

"ประกาศ" สำหรับผู้ส่งบทความ ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full papar) ในวารสารปาริชาต (ฉบับพิเศษ)

2018-02-26

ประกาศ สำหรับผู้ส่งบทความ ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full papar) ในวารสารปาริชาต (ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 นั้น

โดย ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกวารสารจำนวน 200 บาท ผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี วารสารปาริชาต เลขที่บัญชี 408-197718-5 สาขา มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง)

พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมายังกองบรรณาธิการวารสารฯ ทาง http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference28/submission.php

วารสารปาริชาต กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงในตีิพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

2018-02-14

วารสารปาริชาต ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารปาริชาต กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ

 

โดย     ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี วารสารปาริชาต เลขที่บัญชี 408-197718-5 สาขา มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมายังกองบรรณาธิการวารสารฯ ทาง E-mail: parichartjournal@gmail.com

อัตราค่าสมัครสมาชิกและค่าลงตีพิมพ์บทความของวารสารปาริชาต

 

ค่าสมัครสมาชิกวารสารฯ (ประเภทบุคคล)

200 บาท/ปี

 

ค่าสมัครสมาชิกวารสารฯ (ประเภทสถาบัน/หน่วยงาน)

500 บาท/ปี

 

ค่าลงตีพิมพ์บทความ (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ)

2,000 บาท/บทความ

Vol 31 No 1 (2018): มกราคม - มิถุนายน 2561

วารสารปาริชาต ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561)

Published: 2018-04-16

บทบรรณาธิการ

พัชลินจ์ จีนนุ่น

พื้นที่และเวลาแห่งความสุขสงบ

มณี มีมาก, พัดยศ พุทธเจริญ

69-88

View All Issues