ขอเปลี่ยนแปลง "การเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง (References)"

2019-01-11

เดิม                แบบตัวเลข (Numberic) และ ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้

เปลี่ยนเป็น         APA 6th Edition และ ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้

http://rms.rdi.tsu.ac.th:82/doc/parichartjournal/th/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95.pdf

วารสารปาริชาต กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงในวารสารปาริชาต ปีที่ 34  (ประจำปี 2564)

2018-09-25

วารสารปาริชาต ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารปาริชาต กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงในวารสารปาริชาต ปีที่ 34  (ประจำปี 2564) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ

 โดย     ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี วารสารปาริชาต เลขที่บัญชี 678-4-59224-7 สาขา เทสโก้โลตัส ป่าพะยอม พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมายังกองบรรณาธิการวารสารฯ ทาง E-mail: parichartjournal@gmail.com  หรือติดต่อกองจัดการวารสาร ได้ที่ 0-7460-9600 ต่อ 7250หรือ 7254 หรือ 08-1540-7304

อัตราค่าตีพิมพ์บทความของวารสารปาริชาต

ค่าตีพิมพ์บทความ (page charge) จำนวนเงิน 2,000 บาทต่อบทความ

(ชำระหลังตอบรับการตีพิมพ์บทความเรียบร้อยแล้ว)

ประกาศ กำหนดการ แจ้งผลการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full papar) ในวารสารปาริชาต (ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

2018-05-10

ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 =>    แจ้งผลการผลประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายในเดือนมิถุนายน 2561     =>    นักวิจัยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และตอบรับรับการตีพิมพ์ 

ภายในเดือนกรกฎาคม 2561    =>    เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

"ประกาศ" สำหรับผู้ส่งบทความ ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full papar) ในวารสารปาริชาต (ฉบับพิเศษ)

2018-02-26

ประกาศ สำหรับผู้ส่งบทความ ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full papar) ในวารสารปาริชาต (ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 นั้น

โดย ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกวารสารจำนวน 200 บาท ผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี วารสารปาริชาต เลขที่บัญชี 408-197718-5 สาขา มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง)

พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมายังกองบรรณาธิการวารสารฯ ทาง http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference28/submission.php

วารสารปาริชาต กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงในตีิพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

2018-02-14

วารสารปาริชาต ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารปาริชาต กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ

 

โดย     ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี วารสารปาริชาต เลขที่บัญชี 408-197718-5 สาขา มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมายังกองบรรณาธิการวารสารฯ ทาง E-mail: parichartjournal@gmail.com

อัตราค่าสมัครสมาชิกและค่าลงตีพิมพ์บทความของวารสารปาริชาต

 

ค่าสมัครสมาชิกวารสารฯ (ประเภทบุคคล)

200 บาท/ปี

 

ค่าสมัครสมาชิกวารสารฯ (ประเภทสถาบัน/หน่วยงาน)

500 บาท/ปี

 

ค่าลงตีพิมพ์บทความ (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ)

2,000 บาท/บทความ

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

2018-01-23

ประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

ภายใต้หัวข้อ : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

(Research and Innovation for Social Stability, Prosperity and Sustainability)

ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference28/

 

แจ้งปิดรับบทความและลงเบียนผ่านระบบ ThaiJO

2017-09-08

ตามที่ศูนย์ TCI แจ้งขอได้ปรับเปลี่ยนเวอรชั่นใหม่ เพื่อใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าระบบเดิมมากยิ่งขึ้นนั้น จึงได้ประกาศปิดการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้นทางวารสารฯ จึงขอแจ้งปิดการับบทความ ทั้งอีเมล์และระบบ ThaiJO ด้วย และจะเปิดรับบทความ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ขอเปลี่ยนแปลงการชำระค่าสมัครสมาชิกของวารสาร

2017-08-09

จากเดิม           ชำระผ่านทางไปรษณีย์ธนาณัติ

เปลี่ยนเป็น       ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี วารสารปาริชาต สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) เลขที่บัญชี 408-197718-5 

(หมายเหตุ: ขอให้ท่านแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสมาชิกวารสาร มายังกองจัดการวารสารฯ ทางระบบออนไลน์หรืออีเมล์ด้วย)                      

วารสารปาริชาต ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารปาริชาต กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

2017-08-09

วารสารปาริชาต ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารปาริชาต กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ

กำหนดการส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ และวารสารปาริชาต (ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560

2017-05-15

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560   >>   แจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยเบื้องต้น

ภายในเดือนมิถุนายน 2560  >>     แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

                               และพร้อมตอบรับการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ

                              (ถ้าผลประเมินผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ)

ภายในเดือนสิงหาคม 2560  >>   เผยแพร่บนเว็บไซต์วารสาร (ฉบับสมบูรณ์)