วารสารปาริชาต ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารปาริชาต กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงในวารสารปาริชาต ปีที่ 34  (ประจำปี 2564) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ และการบัญชี ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ

 โดย     ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี วารสารปาริชาต เลขที่บัญชี 678-4-59224-7 สาขา เทสโก้โลตัส ป่าพะยอม พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมายังกองบรรณาธิการวารสารฯ ทาง E-mail: parichartjournal@gmail.com  หรือติดต่อกองจัดการวารสาร ได้ที่ 0-7460-9600 ต่อ 7250หรือ 7254 หรือ 08-1540-7304

อัตราค่าตีพิมพ์บทความของวารสารปาริชาต

ค่าตีพิมพ์บทความ (page charge) จำนวนเงิน 2,000 บาทต่อบทความ

(ชำระหลังตอบรับการตีพิมพ์บทความเรียบร้อยแล้ว)