การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี ความเป็นจริงเสริมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรื่องการทำบาตรของ ชุมชนบ้านบาตร

Main Article Content

ณัฏฐา ผิวมา ปริศนา มัชฌิมา

Abstract

               The objectives of this research were to 1) develop the augmented reality application for arts, culture and local wisdom learning support on alms bowl making at Ban Batra community, 2) to evaluate the quality of the application and 3) study the achievement of learning by the application. This applied research was developed by System Development Life Cycle (SDLC) and using Blender, Unity, Android Studio and Vuforia Web. Research results were as follows: 1) The SDLC principles and development tools can improve application quality and promote learning, 2) the overall quality of the application were at a high level, and 3) the learning achievement of students after the implementation by the application was higher than before the implementation.

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)