การเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนในการทำสวนยางพาราระหว่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคใต้ของไทย

Main Article Content

เดือนรุ่ง ช่วยเรือง นัทธ์หทัย หลงสะ

Abstract

การเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนในการทำสวนยางพาราระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคใต้ของไทย ใช้พื้นที่ขนาด 20 ไร่ อายุโครงการ 25 ปี อัตราคิดลดเท่ากับร้อยละ 8 ต่อปี โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนทำสวนยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคใต้ คือ  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present – Value : NPV) ) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน(Benefit Cost – Ratio : BCR)   และอัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) ผลการวิเคราะห์พบว่า ผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนทำสวนยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยภาคใต้ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนมากกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากภาคใต้มีค่า NPV, BCR และ IRR มากกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 1) NPV ภาคใต้มีค่าเท่ากับ 251,808.50 บาทภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าเท่ากับ 165,834.50 บาท  2) BCR ภาคใต้มีค่าเท่ากับ 1.10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่า เท่ากับ 1.08 และ 3) IRR ภาคใต้มีค่าเท่ากับร้อยละ 10.90 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าเท่ากับร้อยละ  10.09

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)