การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการแก้ปัญหาเรื่องสมบัติ ของคลื่นด้วยการปฏิบัติการนอกห้องเรียน

Main Article Content

โชคชัย แจวิจารณ์ โชคศิลป์ ธนเฮือง

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาเรื่องสมบัติของคลื่นด้วยการปฏิบัติการนอกห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้มาจากการสุ่มแบบเจาะจงจำนวน 33 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา รูปแบบการวิจัยคือ หนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมบัติของคลื่น มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .40 ถึง .80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .33 ถึง .61 ค่าความเชื่อมั่น .81ผลการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดปฏิบัติการนอกห้องเรียนนี้มีประสิทธิภาพ 81.23/88.80 และจากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยการปฏิบัติการนอกห้องเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมบัติของคลื่นของนักเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหารายชั้นอยู่ในระดับปานกลาง (average normalized gain<<g >> เท่ากับ 0.6

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)