วารสารปาริชาต ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

Published: 2017-12-07

บทบรรณาธิการ

พัชลินจ์ จีนนุ่น

-

การวิเคราะห์มาตรการไม่เอาโทษทางอาญา มาใช้พัฒนานโยบายยาเสพติดของประเทศไทย

ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, อรรถพล ควรเลี้ยง, ทองใหญ่ อัยยะวรากูล, ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ

295-320