วารสารปาริชาต ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561)

Published: 2018-04-16

บทบรรณาธิการ

พัชลินจ์ จีนนุ่น

พื้นที่และเวลาแห่งความสุขสงบ

มณี มีมาก, พัดยศ พุทธเจริญ

69-88