วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับพิจารณาตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิชาการ (Academic Articles) บทความวิจัย (Research Articles) ทั้งนี้บทความหรือรายงานการวิจัยที่ส่งต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างทีส่งตีพิมพ์ในวารสารอื่น ยกเว้นเป็นผลงานวิชาการที่ได้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการที่ไม่มี Proceedings เป็นวารสารที่มีคณะกรรมการพิชญพิจารณ์ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ เป็นผู้พิจารณาคุณภาพของบทความทุกเรื่องก่อนการตีพิมพ์อย่างน้อยบทความละ 2 คน ข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนมิใช่ของกองบรรณาธิการ

Vol 1 No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม

Published: 2019-02-07

The Satisfaction of Thengtuk Dance Exercise for the Elderly, Wang mai Sub-district School of the Elderly, Na Yai Am District, Chanthaburi Province

ดาราวรรณ รองเมือง, ณัฐริกา บุญประเสริฐ, ดวงกมล พิศวงค์, ดารินทร์ สังระมาตร์, ธนิดา กันภัย, ธัญญรัตน์ ยมภักดี

1-16

The application of local wisdom to improve the community health due to age group among Village Health Volunteers in Vibhavadi District Surat Thani

ชัยพร กาญจนอักษร, ณภัทร พรหมจรรย์, ฮันนา ดินเตบ, อาทิตยา พิพัฒน์สุริยะ, ธีราภรณ์ ศรีอุ่น, อติญาณ์ ศรเกษตริน, ชุลีพร หีตอักษร

30-45

Timing of Antibiotic Prophylaxis Administration for Total knee Arthroplasty In Songkhla Hospital

รุ่งสุรีย์ ชูช่วงโชติ, รำไพพรรณ บุญชู, จิรวรรณ สังข์สกุล

62-76

View All Issues