วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี รับพิจารณาตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ประเภทบทความวิชาการ (Academic Articles) บทความวิจัย (Research Articles) ทั้งนี้บทความหรือรายงานการวิจัยที่ส่งต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน หรือไม่อยู่ในระหว่างทีส่งตีพิมพ์ในวารสารอื่น ยกเว้นเป็นผลงานวิชาการที่ได้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการที่ไม่มี Proceedings เป็นวารสารที่มีคณะกรรมการพิชญพิจารณ์ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ เป็นผู้พิจารณาคุณภาพของบทความทุกเรื่องก่อนการตีพิมพ์อย่างน้อยบทความละ 2 คน ข้อคิดเห็นใดๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนมิใช่ของกองบรรณาธิการ

Vol 2 No 1 (2562): มกราคม-เมษายน

Published: 2019-04-29

The Effect of Home Blood Pressure Monitoring Program Applying Transtheoretical Model and Social Support Power in Hypertensive Patients, Angthong Hospital

ปุณิกา สุ่มทอง, บุญเยี่ยม สุทธิพงศ์เกียรติ, ปรัชพร กลีบประทุม, วาศิณี อาจภักดี

1-14

Factors Related to Behaviors Regarding High Cholesterol Diets Consuming among Nursing Students

นาตาลี บัวงาม, ธนัญญา ฮวบสมบูรณ์, ภัทรภร ประภาลิมรังสี, อารีรัตน์ บุญส่ง, ศิวพร เกาะเกตุ, กมลพรรณ วัฒนากร

45-61

View All Issues