วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (Ph.D. in Social Sciences Journal)

วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือด้านสังคมศาสตร์ โดยจะตีพิมพ์ในสาขาวิชาสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การบริหารการศึกษา วิจัยการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาให้คำปรึกษา บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด (บรรณาธิการ)    โทรศัพท์: 0816212871 Email: drchairit@hotmail.com

 
Posted: 2017-03-04
 
More Announcements...

Vol 7, No 2 (2017): พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

Table of Contents

บทความวิชาการ

การพัฒนาคนในระบบการจัดการศึกษาไทย pdf
อำนวย ทองโปร่ง 1-16
การจัดการความรู้ของบุคลากรในโรงเรียนสาธิต pdf
ชนมณี ศิลานุกิจ 17-26

บทความวิจัย

การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษากลุ่มของครูในโรงเรียน โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ pdf
วจี ปัญญาใส 27-43
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กรณีศึกษา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก pdf
ณฐอร อุทัยวรรณ, ชัยฤทธิ์ ทองรอด, จุฑา เทียนไทย, ปีเตอร์ กัน 44-58
อิทธิพลของสมรรถนะโซ่อุปทานในฐานะปัจจัยคั่นกลางที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย pdf
อาจหาญ กันนุลา, ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ, ประยงค์ มีใจซื่อ 59-74
กลยุทธ์การตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทย pdf
นเรศร์ ศรีมณี, อมรรัตน์ ศรีวาณัติ, รัฐพล สันสน 75-89
ปรัชญาแนวพุทธ: การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง pdf
เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต, สุรพล ราชภัณฑารักษ์, ชัยอนันต์ สมุทวณิช, สมบูรณ์ สุขสำราญ 90-106
ความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบระหว่างการวัดผลการดำเนินงานด้วยตัวแปรทางบัญชี ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์กับมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย pdf
พูนศักดิ์ แสงสันต์, กาญจนาท เรืองวรากร, นรินทร สมทอง 107-122
การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดสมุทรสาคร pdf
รังสรรค์ อินทน์จันทน์ 123-139
การสื่อสารการตลาด การรับรู้ตราสินค้าและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง pdf
อรพรรณ มุ่งหมาย, บุญฑวรรณ วิงวอน 140-150
ประสิทธิผลการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร pdf
พรชัย อรัณยกานนท์, พรจิต อรัณยกานนท์ 151-163
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา pdf
นงค์รัก สาคุณ, สมเกียรติ ทานอก 164-179
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยา และความผูกพันต่อองค์การ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี pdf
นัยนา ปลั่งกลาง, อริสา สำรอง, มุกดา ศรียงค์ 180-189
การส่งเสริมการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน: กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์โอทอป จังหวัดสมุทรปราการ pdf
ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์, จรีพร ศรีทอง 190-201
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนรอบนิคมอุตสาหกรรม: กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร pdf
วิวัฒน์ กรมดิษฐ์, อำนวย บุญรัตนไมตรี 202-216