วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (Ph.D. in Social Sciences Journal)

วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือด้านสังคมศาสตร์ โดยจะตีพิมพ์ในสาขาวิชาสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การบริหารการศึกษา วิจัยการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาให้คำปรึกษา บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด (บรรณาธิการ)    โทรศัพท์: 0816212871 Email: drchairit@hotmail.com

 
Posted: 2017-03-04
 
More Announcements...

Vol 7, No 1 (2017): มกราคม - เมษายน 2560

Table of Contents

บทความวิชาการ

กระบวนทัศน์การจัดการความปลอดภัยทางถนน pdf
อำนวย บุญรัตนไมตรี, วัฒนา นนทชิต, นิพนธ์ ไตรสรณะกุล, ธณกฤษ งามมีศรี 1-15

บทความวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามเทคนิค K-W-D-L โดยใช้กระบวนการร่วมมือ THINK – PAIR – SHARE เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 pdf
ธนวรรณ แก้ววิเชียร 16-28
การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดผลผลิตเห็ดของกลุ่มธุรกิจชุมชนรวมใจพอเพียง ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ pdf
อาชวิน ใจแก้ว 29-43
อิทธิพลของปัจจัยในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ pdf
ภคมน โภคะธีรกุล 44-56
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เขตตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ pdf
พัชราภา สิงห์ธนสาร 57-69
การประเมินผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ pdf
ปัญญาทร หวังชูธรรม, จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ 70-84
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี pdf
ปัณณพัฒน์ ฤทธิ์เรืองเดช, จำลอง โพธิ์บุญ, จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ 85-101
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานคุณภาพที่เป็นเลิศสำหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข pdf
ดาราพร คงจา, ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, ประชุม รอดประเสริฐ, สมยศ ชิดมงคล 102-119
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การภายหลังการควบรวมธนาคาร จากปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ การสื่อสารในองค์การ และการมอบอำนาจในองค์การ ที่ส่งผ่านความเครียดในบทบาทหน้าที่ pdf
อภิญญา ดีประทีป, นภาพร ขันธนภา, ระพีพรรณ พิริยะกุล 120-135
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล pdf
ปองเดช กวินปัถย์, สุวารีย์ ศรีปูณะ, ผมหอม เชิดโกทา 136-151
การพัฒนาเกณฑ์ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ pdf
วิมลรัตน์ ภูผาสุข, สุวารีย์ ศรีปูณะ, สม นาสอ้าน 152-163
ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา ของหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา pdf
สลินทร์นา พูลเมืองรัตน์, นิภา รุ่งเรืองวุฒิไกร, กฤติยา กฤติยา ยงวณิชย์, ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ 164-176
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของ โรงเรียนประชานิเวศน์ที่ได้รับการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Language Learning) กับ การสอนภาษาโดยใช้ท่าทาง (Total Physical Response) pdf
สุพจน์ ไทยสุริยะ 177-189
ความคิดเห็นของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี pdf
พิสิษฐ์ วงศารัตน์ศิลป์ 190-202
การสร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่มีต่อส้มโอ จังหวัดนครปฐม pdf
สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ 203-219