Vol 7, No 1 (2017)

มกราคม - เมษายน 2560

Table of Contents

บทความวิชาการ

กระบวนทัศน์การจัดการความปลอดภัยทางถนน pdf
อำนวย บุญรัตนไมตรี, วัฒนา นนทชิต, นิพนธ์ ไตรสรณะกุล, ธณกฤษ งามมีศรี 1-15

บทความวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามเทคนิค K-W-D-L โดยใช้กระบวนการร่วมมือ THINK – PAIR – SHARE เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 pdf
ธนวรรณ แก้ววิเชียร 16-28
การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดผลผลิตเห็ดของกลุ่มธุรกิจชุมชนรวมใจพอเพียง ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ pdf
อาชวิน ใจแก้ว 29-43
อิทธิพลของปัจจัยในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ pdf
ภคมน โภคะธีรกุล 44-56
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เขตตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ pdf
พัชราภา สิงห์ธนสาร 57-69
การประเมินผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ pdf
ปัญญาทร หวังชูธรรม, จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ 70-84
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย จังหวัดปทุมธานี pdf
ปัณณพัฒน์ ฤทธิ์เรืองเดช, จำลอง โพธิ์บุญ, จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ 85-101
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานคุณภาพที่เป็นเลิศสำหรับวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข pdf
ดาราพร คงจา, ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, ประชุม รอดประเสริฐ, สมยศ ชิดมงคล 102-119
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การภายหลังการควบรวมธนาคาร จากปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ การสื่อสารในองค์การ และการมอบอำนาจในองค์การ ที่ส่งผ่านความเครียดในบทบาทหน้าที่ pdf
อภิญญา ดีประทีป, นภาพร ขันธนภา, ระพีพรรณ พิริยะกุล 120-135
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต่งหน้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล pdf
ปองเดช กวินปัถย์, สุวารีย์ ศรีปูณะ, ผมหอม เชิดโกทา 136-151
การพัฒนาเกณฑ์ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ pdf
วิมลรัตน์ ภูผาสุข, สุวารีย์ ศรีปูณะ, สม นาสอ้าน 152-163
ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โดยใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา ของหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา pdf
สลินทร์นา พูลเมืองรัตน์, นิภา รุ่งเรืองวุฒิไกร, กฤติยา กฤติยา ยงวณิชย์, ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ 164-176
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของ โรงเรียนประชานิเวศน์ที่ได้รับการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Language Learning) กับ การสอนภาษาโดยใช้ท่าทาง (Total Physical Response) pdf
สุพจน์ ไทยสุริยะ 177-189
ความคิดเห็นของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในเขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี pdf
พิสิษฐ์ วงศารัตน์ศิลป์ 190-202
การสร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่มีต่อส้มโอ จังหวัดนครปฐม pdf
สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ 203-219