Vol 7, No 2 (2017)

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

Table of Contents

บทความวิชาการ

การพัฒนาคนในระบบการจัดการศึกษาไทย pdf
อำนวย ทองโปร่ง 1-16
การจัดการความรู้ของบุคลากรในโรงเรียนสาธิต pdf
ชนมณี ศิลานุกิจ 17-26

บทความวิจัย

การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษากลุ่มของครูในโรงเรียน โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ pdf
วจี ปัญญาใส 27-43
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กรณีศึกษา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก pdf
ณฐอร อุทัยวรรณ, ชัยฤทธิ์ ทองรอด, จุฑา เทียนไทย, ปีเตอร์ กัน 44-58
อิทธิพลของสมรรถนะโซ่อุปทานในฐานะปัจจัยคั่นกลางที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย pdf
อาจหาญ กันนุลา, ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ, ประยงค์ มีใจซื่อ 59-74
กลยุทธ์การตลาดธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทย pdf
นเรศร์ ศรีมณี, อมรรัตน์ ศรีวาณัติ, รัฐพล สันสน 75-89
ปรัชญาแนวพุทธ: การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง pdf
เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต, สุรพล ราชภัณฑารักษ์, ชัยอนันต์ สมุทวณิช, สมบูรณ์ สุขสำราญ 90-106
ความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบระหว่างการวัดผลการดำเนินงานด้วยตัวแปรทางบัญชี ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์กับมูลค่าเพิ่มทางการตลาดของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย pdf
พูนศักดิ์ แสงสันต์, กาญจนาท เรืองวรากร, นรินทร สมทอง 107-122
การประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดสมุทรสาคร pdf
รังสรรค์ อินทน์จันทน์ 123-139
การสื่อสารการตลาด การรับรู้ตราสินค้าและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง pdf
อรพรรณ มุ่งหมาย, บุญฑวรรณ วิงวอน 140-150
ประสิทธิผลการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร pdf
พรชัย อรัณยกานนท์, พรจิต อรัณยกานนท์ 151-163
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา pdf
นงค์รัก สาคุณ, สมเกียรติ ทานอก 164-179
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยา และความผูกพันต่อองค์การ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี pdf
นัยนา ปลั่งกลาง, อริสา สำรอง, มุกดา ศรียงค์ 180-189
การส่งเสริมการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน: กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์โอทอป จังหวัดสมุทรปราการ pdf
ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์, จรีพร ศรีทอง 190-201
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนรอบนิคมอุตสาหกรรม: กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร pdf
วิวัฒน์ กรมดิษฐ์, อำนวย บุญรัตนไมตรี 202-216