วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา

วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 บทความในวารสารฯ ทุกเรื่องจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์  ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ทางระบบออนไลน์


Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

ค่าส่งบทความพิจารณาตีพิมพ์ เรื่องละ 2,000 บาท (แนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมบทความที่ส่ง)

 
Article submission fee 2,000 Baht (please attach a photocopy of the receipt/payslip with the manuscript)   
Posted: 2017-06-14 More...
 
More Announcements...

Vol 12, No 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560


Cover Page