ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

Ganesha Journal

is an academic journal, which is in the database of the Thai Journal Citation Index Centre: TCI Tier 2. The journal thus publishes both Thai and English research and academic articles in the fields of education, linguistics, political science, Social development, public health science, business administration, multidisciplinary in humanities and social sciences. The manuscript is reviewed by two reviewers who are specialized in related fields using double-blind peer review.

 

Ganesha Journal has two versions; published in paper form, first volume in 2005 and online form in 2017 (Volume 13 number 2). Ganesha Journal is issued biannually (2 issue/year): issue 1 (January-June) and issue 2 (July-December).

 

ISSN 1686-7467 (print)
ISSN 2651-141X (online)

 

Manuscript Submission

The manuscript must be in the Microsoft Word file and submitted electronically through the ThaiJo website: https://tci-thaijo.org/index.php/pikanasan

The submission form, the approval form and the payment slip are submitted via the journal email at phikanatesan@gmail.com

Submitting Suggestions

Submission form

Approval form

Template

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์

2019-11-07

ด่วน!!

วารสารพิฆเนศวร์สาร เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563

เปิดรับบทความในสาขาดังต่อไปนี้

สาขาศึกษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ บริหารธุรกิจและสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดรูปแบบบทความและรายละเอียดอื่นๆ ได้ในหน้าเว็บไซต์ของวารสาร https://www.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/about/submissions

Vol 15 No 1 (2019): January - June 2019

Published: 2019-06-30

Stylistic in Articles Written by Num Muang Chan

บุญเรือน อุดสม, นราวัลย์ พูลพิพัฒน์, ศรีวิไล พลมณี

1-10

A Study of Speech Acts in Dialogues of the Foreign Speech Training Thai Language

รังสินีย์ ซื่อเกียรติขจร, นราวัลย์ พูลพิพัฒน์, สนิท สัตโยภาส

11-18

The Identities of Lanna People from the Northern Folk Songs Sung by Opchuey Wiangping

เกษร ยอดแก้ว, นราวัลย์ พูลพิพัฒน์, ศรีวิไล พลมณี

19-30

Analysis of Award – Winning Children’s Fiction During the Years 2009 - 2015

NINGMIN LI, สนิท สัตโยภาส, ศรีวิไล พลมณี

43-52

A Comparative Study on Thai and Chinese Jokes

เยี่ยน เหมิง, สนิท สัตโยภาส, ขวัญใจ กิจชาลารัตน์

53-67

Lanna Rebel: Construction of Lanna Male in Thai Novels During 2490-2560 B.E.

สุภาวดี เพชรเกตุ, กาญจนา วิชญาปกรณ์

69-85

The Analysis of Srinakharinwirot University Students’ Errors in Writing the Thai Language

รณยุทธ เอื้อไตรรัตน์, นันทพร ศรจิตติ

87-100

Construction of Preposition and Conjunction Exercise Package for Thai Language Students at Yunnan Jiaotong College, China PR

Ji Yan, ยุพิน จันทร์เรือง, อัญชลี เท็งตระกูล

101-111

Discourse Analysis of Chinese Language Classroom: A Case Study at Chiang Rai Rajabhat University

Hu Dandan, สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร, ศรชัย มุ่งไธสง

113-121

The Efficient Educational Network Administration and Management Model of the Academy of Buddhist Economics (Rai Chern Thawan International Meditation Center) for Lanna Arts Conservation and Transmission

ศันสนีย์ อินสาร, สมเกียรติ ตุ่นแก้ว, สุวดี อุปปินใจ, ประเวศ เวชชะ

123-137

The Administrators Skills Effecting Happy Workplace in School Under Udon Thani Primary Educational Service Area Office 2

จันทร์จิรา พรหมเมตตา, วันทนา อมตาริยกุล, นวัตกร หอมสิน

167-188

View All Issues