Vol 13, No 1 (2017)

January - June (มกราคม - มิถุนายน 2560)

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

บทบาทของอาจารย์ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับบัณฑิตไทย pdf
พวงพยอม ชิดทอง, ปวีณา โฆสิโต 1-11
การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ pdf
ปวีณา ถ้ำแก้ว, จักรกริช ถ้ำแก้ว, วิเชษฐ์ สิงห์โต, จุฑามาส สุขแยง, วัชรงค์ วงศนุรักษ์ 13-25
การวิจัยเชิงปฏิบัติการรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา: กรณีศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) pdf
สุรีย์ บุญรักษา, ภารดี อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม 27-42
แนวทางการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการทางการเห็น ที่เรียนวิชาเอกสาขาวิชาญี่ปุ่นในสถาบันอุดมศึกษา pdf
ยูคิโกะ คาวาอิ 43-57
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีเนื้อหาท้องถิ่น อำเภอจอมทอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ pdf
ปพิชญา แอ่นดอน, ชาตรี มณีโกศล, ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์ 59-71
การใช้แผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู pdf
ทอปัด ทิพย์บุญมี, ชาตรี มณีโกศล, ผจงกาญจน์ ภู่วิภาดาวรรธน์ 73-84
การใช้การเรียนรู้ภาษาแบบประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษและความมั่นใจในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 pdf
สิรินาถ ศรีอนันต์, นิธิดา อดิภัทรนันท์ 85-96
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 pdf
วัชรินทร์ ยศรุ่งโรจน์, ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล 97-115
แนวทางการบริหารงานวิชาการโดยการใช้เครือข่ายของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 pdf
เทอดศักดิ์ จันทิมา, ไพรภ รัตนชูวงศ์, ประเวศ เวชชะ 117-131
การพัฒนาความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยการอาชีพในภาคเหนือตอนบน pdf
ณัฐวิทย์ มุงเมือง, บุญสม วราเอกศิริ 133-146
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2557-2559) ของเทศบาลตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ pdf
นงนุช ยาบุญนะ, จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์, สุชาติ ใจภักดี 147-162
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนา 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย pdf
ณัฏฐกิตติ์ อินต๊ะเสนา, เกรียงกมล ศรีมา 163-175
กลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสปาในโรงแรมและรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน pdf
พุทธพร อักษรไพโรจน์, ประกอบศิริ ภักดีพินิจ 177-191
การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดมารยาทไทย สำหรับผู้อ่านภาษาไทย แบบข้ามวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 pdf
สัญญา สอนบุญทอง, โกชัย สาริกบุตร, สนิท สัตโยภาส 193-205
ผลของการนวดต่อการลดภาวะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อภายหลังจากการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าในชายสุขภาพดี pdf
วันทนา โซวเจริญสุข, เพียรชัย คำวงษ์ 207-219