ที่ปรึกษา

 • อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

บรรณาธิการ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล   สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รองบรรณาธิการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลทรัพย์  นาคนาคา         สำนักการศึกษาทั่วไป สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • ดร.นฤมล เพ็ชรสุวรรณ                                          สำนักอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

กองบรรณาธิการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ           คณะศึกษาศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุลศรี ศรีสารคาม        คณะนิเทศศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร สมเสริฐ               คณะศิลปศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.ณตา ทับทิมจรูญ                      คณะวิทยาการจัดการ
 • อาจารย์ ดร.วีริสา โชติยะปุตตะ                    วิทยาลัยนานาชาติ
 • อาจารย์ ดร.สรชาติ รังคะภูติ                        คณะบริหารธุรกิจ
 • อาจารย์ ดร.อนันต์ บุญปาน                         คณะการจัดการธุรกิจอาหาร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

 • ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์                     สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์   คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ม่วงแก้ว                  อดีตอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี          คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ เจียรกูล               สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ         คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์         คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล         คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล       คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา            คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา หิรัญกิตติ                  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฝ่ายจัดการและเลขานุการกองบรรณาธิการ

 • นางสาวเมธาวี ฮั่นพงษ์กุล                                สำนักวิจัยและพัฒนา
 • นางสาวหทัยชนก เสาร์สูง                                สำนักวิจัยและพัฒนา