ที่ปรึกษา

อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล   สำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลทรัพย์  นาคนาคา         สำนักการศึกษาทั่วไป สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กองบรรณาธิการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร สมเสริฐ               คณะศิลปศาสตร์
 2. อาจารย์ ดร.ณตา ทับทิมจรูญ                      คณะวิทยาการจัดการ
 3. อาจารย์ ดร.กันยิกา ชอว์                             คณะนิเทศศาสตร์
 4. อาจารย์ ดร.พิฑูร ธนบดีกิจ                         วิทยาลัยนานาชาติ
 5. อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ เขื่อนวัง                   คณะศึกษาศาสตร์
 6. อาจารย์ ดร.สรชาติ รังคะภูติ                       คณะบริหารธุรกิจ
 7. อาจารย์ ดร.อนันต์ บุญปาน                        คณะการจัดการธุรกิจอาหาร 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์                    สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ม่วงแก้ว                  อดีตอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์             สาขาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ        คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล         คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ    คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกริก
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล       คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ            คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา            คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา หิรัญกิตติ                  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ฝ่ายจัดการและเลขานุการกองบรรณาธิการ

 1. นางสาวเมธาวี ฮั่นพงษ์กุล                                สำนักวิจัยและพัฒนา
 2. นางสาวหทัยชนก เสาร์สูง                                สำนักวิจัยและพัฒนา