บทบาทของการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่ออิทธิพลระหว่างทรัพยากรทีมงานและประสิทธิผลของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำหรับการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Main Article Content

อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอิทธิพลของความคล้ายคลึงของทีมงานที่มีต่อประสิทธิผลของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2) ศึกษาอิทธิพลของความกลมเกลียวของทีมงานที่มีต่อประสิทธิผลของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 3) ศึกษาอิทธิพลของความคุ้นเคยของทีมงานที่มีต่อการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ 4) ศึกษาลักษณะความเป็นตัวแปรแทรกของการสนับสนุนจากองค์การ ระหว่างทรัพยากรทีมงานและประสิทธิผลของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จำนวน 226 คน เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย การทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรทีมงานซึ่งประกอบด้วย 1) ความคล้ายคลึงของทีมงาน 2) ความกลมเกลียวของทีมงาน และ 3) ความคุ้นเคยของทีมงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิผลของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยความคุ้นเคยของทีมงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดทำรายงานการประเมินตนเองมากที่สุด 4) การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การส่งผลปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรทีมงานและประสิทธิผลของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง งานวิจัยสามารถเป็นแนวทางให้เกิดการทำงานเป็นทีมและเพิ่มการสนับสนุนให้กับบุคลากรในองค์การ


 


 


          The purposes of this research were to 1) study the influences of team similarity, 2) team cohesion, and 3) team familiarity toward the effectiveness of Self-Assessment Report (SAR) project. Another purpose was 4) to investigate the mediating role of perceived organization support on team resource and SAR performance. The data were collected from Muban Chombueng Rajabhat University (MCRU) personnel via questionnaires. The data were analyzed and interpreted by using Mean, while Multiple Regression was utilized to examine the influences from all variables. The results demonstrated all team resource dimensions 1) team similarity 2) team cohesion and 3) team familiarity were significantly positive related to the effectiveness of SAR project. Team familiarity created highest influence. 4) Perceived Organizational Support (POS) played significant role to boost up the effectiveness of SAR project performance both on low and high team resource level. This research can be a guideline to create effective teamwork as well as to inspire the organization for generating the supportive tools for staffs.

Keywords

Article Details

How to Cite
ธรรมวิมุตติอ., & เจษฎาลักษณ์ว. (2017). บทบาทของการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่ออิทธิพลระหว่างทรัพยากรทีมงานและประสิทธิผลของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สำหรับการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. Panyapiwat Journal, 9(3), 180-192. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/107119
Section
Research Article

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>