บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

Abstract

“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษใหม่


          โครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” หรือ One Belt, One Road ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนริเริ่มขึ้น และตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นการฟื้นฟูเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น แต่ภูมิภาคแถบเอเชียจนถึงแถบยุโรปและแอฟริกาจะได้รับอานิสงส์อย่างมากจากโครงการนี้ กระทรวงพาณิชย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดเผยว่า การค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับกลุ่มประเทศตามแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางมีมูลค่าเกือบ 800,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 27.5 ล้านล้านบาท) ในช่วงสามไตรมาสแรกของปีนี้ หรือเพิ่มขึ้นถึง 15% จากปีก่อนหน้า โดยประเทศไทยก็ได้ริเริ่มโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อเชื่อมต่อกับนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของสาธารณรัฐประชาชนจีน


          ในโลกยุคใหม่ นโยบายหลักประเทศต่างๆ ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการเมือง การค้า และเศรษฐกิจ แต่ยังส่งผลต่อองค์ความรู้อย่างมีนัยสำคัญ การเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ต่างๆ จะมีความสำคัญไม่แพ้การ “รู้กระจ่างแต่อย่างเดียว” กองบรรณาธิการวารสารปัญญาภิวัฒน์จึงได้ริเริ่มจัดทำวารสารวิชาการฉบับภาษาจีนและภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงความรู้ข้ามพรมแดน ซึ่งวารสารฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจหลายเรื่อง ทั้งเรื่องการพัฒนาธุรกิจร้านขายของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน การเปรียบเทียบการศึกษาในโรงเรียนของสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย เทคโนโลยีของแอปพลิเคชั่น WECHAT โปรแกรมสนทนาออนไลน์ ซึ่งมีผู้ใช้สูงที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งบทความเกี่ยวกับปรัชญาสาธารณรัฐประชาชนจีนโบราณในคัมภีร์ “อี้จิง” เป็นต้น


          วารสารปัญญาภิวัฒน์ฉบับ Supplementary ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 แล้ว และตั้งแต่ปีนี้ได้ยกระดับโดยแยกเป็นวารสาร 2 เล่ม คือ วารสาร International Scientific Journal of Engineering and Technology เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาษาอังกฤษ และวารสาร Chinese Journal of Social Science and Management เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภาษาจีน วารสารทั้ง 2 เล่มนี้จะสืบสานภารกิจการเป็นวารสารวิชาการ และเพิ่มความเป็นสากลเพื่อเชื่อมโยงความรู้ให้เท่าทันโลกยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ journal.pim.ac.th

Keywords

Article Details

How to Cite
มหาสินไพศาลท. (2017). บทบรรณาธิการ. Panyapiwat Journal, 9. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/107434
Section
Editor Note

Most read articles by the same author(s)