แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญชาติตามความต้องการของลูกค้าโดยประยุกต์ใช้คาโนโมเดล

Main Article Content

รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร ภาคภูมิ ภัควิภาส กิตติโชค นิธิเสธียร จตุรงค์ โตพานิช สมพร ศรีฉ่ำ

Abstract

          การวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญชาติที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่เคยมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าอาหารเช้าพร้อมบริโภค (ซีเรียล) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 ราย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารธัญชาติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากในทุกด้าน (gif.latex?\chi = 3.85, S.D. = 0.84) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) (gif.latex?\chi = 3.87, S.D. = 0.59) ด้านราคา (Price) (gif.latex?\chi = 3.97, S.D. = 0.65) ด้านช่องทางการจำหน่าย (Place) (gif.latex?\chi = 4.11, S.D. = 0.82) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) (gif.latex?\chi = 3.46, S.D. = 0.35) แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญชาติที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่ควรต้องมีในผลิตภัณฑ์ธัญชาติคือ 1) มีมาตรฐาน อย. รับรอง 2) มีตราสินค้าติดที่แสดงความใส่ใจในสุขภาพ และ 3) มีวันผลิตและวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์


 


          This study aimed to investigate the marketing mix’s factors in terms of product, price, place of distribution and promotion, as well as the form of the cereal grain product that meet the customers’ needs. The questionnaires were used to collect information from 400 respondents who age more than 20 years old that live in Muang, Chiang Mai and had experience in purchase and consume ready-to-eat breakfast (cereals). The results showed that the marketing mix’s factors that affect the decision to purchase cereal grain product in overall was at a high level for all aspects (gif.latex?\chi = 3.85, S.D. = 0.84), which included product aspect (gif.latex?\chi = 3.87, S.D. = 0.59), in terms of price aspect (gif.latex?\chi = 3.97, S.D. = 0.65), in terms of place aspect (gif.latex?\chi = 4.11, S.D. = 0.82), and in terms of promotion aspect (gif.latex?\chi = 3.46, S.D. = 0.35). The guidelines for the product design and development of cereal grain product that meet the customers’ needs and able to satisfy the customers are as follows; 1) The product should be standardized and certified by Thai FDA. 2) The product should show the brand or logo that represents consumer health consciousness. And 3) Manufacturing and expiry date should be specified on packaging clearly.  

Keywords

Article Details

How to Cite
พงศ์วิริทธิ์ธรร., ภัควิภาสภ., นิธิเสธียรก., โตพานิชจ., & ศรีฉ่ำส. (2018). แนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญชาติตามความต้องการของลูกค้าโดยประยุกต์ใช้คาโนโมเดล. Panyapiwat Journal, 10(1), 15-28. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120642
Section
Research Article

Most read articles by the same author(s)