อิทธิพลคั่นกลางของทุนโครงสร้างและการเป็นผู้ประกอบการในการถ่ายทอดทุนเชิงความสัมพันธ์สู่ผลิตภาพสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย

Main Article Content

ธัญนันท์ บุญอยู่

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทุนเชิงความสัมพันธ์ ทุนโครงสร้าง การเป็นผู้ประกอบการ และผลิตภาพของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย และ 2) ศึกษาทุนโครงสร้างและการเป็นผู้ประกอบการในฐานะตัวแปรคั่นกลางที่เชื่อมโยงทุนเชิงความสัมพันธ์สู่ผลิตภาพของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ด้วยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) กับประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอัญมณีไทย จำนวน 128 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ วิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม PLS Graph 3.0


          ผลการวิจัยพบว่า 1) ทุนเชิงความสัมพันธ์ ทุนโครงสร้าง การเป็นผู้ประกอบการ และผลิตภาพขององค์การมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) ทุนโครงสร้างและการเป็นผู้ประกอบการเป็นปัจจัยคั่นกลางที่เชื่อมโยงทุนเชิงความสัมพันธ์สู่ผลิตภาพเข้าด้วยกัน แต่การเป็นผู้ประกอบการไม่เป็นปัจจัยคั่นกลางระหว่างทุนโครงสร้างกับผลิตภาพขององค์การ


 


          The objectives of the research were: 1) to study the relational capital, structural capital, entrepreneurship, and the productivity of Thailand’s gems and jewelry industry, 2) to study the structural capital and entrepreneurship as linkage mediators for relational capital to the productivity of Thailand’s gems and jewelry industry. In the quantitative phase of investigation, the researcher deployed a survey research methodology. The research samples population included 128 operators of the Thailand’s gems and jewelry industry. Using a questionnaire as a research instrument to collect data, the researcher distributed copies of the questionnaire to the members of the sample population. Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of percentage, mean and standard deviation. Furthermore, the researcher employed structural equation model (SEM) analysis by virtue of using the Partial Least Square (PLS) Graph 3.0 computer software application.


          The research results revealed that relational capital, structural capital, entrepreneurship, and organizational productivity showed overall means at a high level. The results obtained by the structural equation modeling analysis of factors influencing organizational productivity revealed that 1) influences structural capital and entrepreneurship as the mediating exhibited correlation between relational capital and organizational productivity, 2) influences entrepreneurship as the mediating exhibited no correlation between structural capital and organizational productivity.

Keywords

Article Details

How to Cite
บุญอยู่ธ. (2018). อิทธิพลคั่นกลางของทุนโครงสร้างและการเป็นผู้ประกอบการในการถ่ายทอดทุนเชิงความสัมพันธ์สู่ผลิตภาพสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย. Panyapiwat Journal, 10(1), 41-53. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120648
Section
Research Article