ผลกระทบของการวางแผนและควบคุมกำไรเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการต้นทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย

Main Article Content

ชนัญฎา สินชื่น

Abstract

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการวางแผนและควบคุมกำไรเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการต้นทุน และศึกษาผลกระทบของการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง ที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนและควบคุมกำไรเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการต้นทุนของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารของกิจการ SMEs ในประเทศไทย จำนวน 400 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (OLS)


          ผลการวิจัยพบว่า การวางแผนและควบคุมกำไรเชิงกลยุทธ์ในด้านการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณอย่างโดดเด่น การประเมินความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์ และการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารจัดการต้นทุน ยิ่งไปกว่านั้นการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนและควบคุมกำไรเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลการบริหารจัดการต้นทุน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01         


 


          The objective of this study is to examine the effect of strategic profit planning and control on effective cost management and the effect of top management support on those relationships of SME firms of Thailand are also examined. Mailed-questionnaire determined as data collection instrument and the key informant is chief executive of each SME firms in Thailand, 400 samples are used in the analysis. The ordinary least squared multiple regression (OLS) is used to test all postulated hypotheses.


          The results indicated that outstanding budget participation, integrate resource management and comprehensive relevance information have a positive significant effect on effective cost management. Specially, top management support has a positive significant on those relationships with statistical significance level of 0.01.


  

Keywords

Article Details

How to Cite
สินชื่นช. (2018). ผลกระทบของการวางแผนและควบคุมกำไรเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการต้นทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย. Panyapiwat Journal, 10(1), 65-77. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120654
Section
Research Article