ความสามารถในการพัฒนาตนเองที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านบุคลิกภาพแบบประนีประนอมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

Main Article Content

พรธิดา เทพประสิทธิ์ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

          งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสามารถในการพัฒนาตนเองด้านทักษะและด้านการกระทำให้สำเร็จต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสามารถในการพัฒนาตนเองด้านทักษะและด้านการกระทำให้สำเร็จต่อบุคลิกภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของบุคลิกภาพแบบประนีประนอมต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสามารถในการพัฒนาตนเองด้านทักษะและด้านการกระทำให้สำเร็จที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนผ่านบุคลิกภาพแบบประนีประนอม การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนงานบริการในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จำนวนทั้งสิ้น 104 คน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรด้วยการถดถอยพหุคูณ จากผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการพัฒนาตนเองด้านทักษะ และด้านการกระทำให้สำเร็จมีอิทธิพลทางบวกกับประสิทธิภาพในการทำงาน และความสามารถในการพัฒนาตนเองด้านทักษะและด้านการกระทำให้สำเร็จมีอิทธิพลทางบวกกับบุคลิกภาพแบบประนีประนอม รวมถึงบุคลิกภาพแบบประนีประนอม มีอิทธิพลทางบวกกับประสิทธิภาพการทำงาน สำหรับการทดสอบตัวแปรขั้นกลางพบว่า การควบคุมบุคลิกภาพแบบประนีประนอมเป็นตัวแปรกลางที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการพัฒนาตนเองด้านทักษะและด้านการกระทำให้สำเร็จโดยสมบูรณ์ (Fully mediators)


 


 


          The objectives of this research are: 1)  to study on influence of self-development on skills and completion on work efficiency of university’s supporting; 2) to study on influence of self-development on skills and completion on personalities of university’s supporting; 3) to study on influence of agreeableness on work efficiency of university’s supporting; 4) to study on influence of elf-development on skills and completion on work efficiency of university’s supporting through agreeableness. This research was conducted in the form of quantitative research by providing some questionnaires to the sample group for responding consisted of 104 a university. The obtained data were analyzed on influences of variables by using multiple regressions supping. The results showed that self-development on skills and completion on work efficiency had positive influence on work efficiency and agreeableness. Simultaneously, agreeableness had positive influence on work efficiency. For mediator variables test, it was found that agreeableness control was the mediator variables influencing on self-development on skills and completion on work efficiency (fully mediators).

Keywords

Article Details

How to Cite
เทพประสิทธิ์พ., & เจษฎาลักษณ์ว. (2018). ความสามารถในการพัฒนาตนเองที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านบุคลิกภาพแบบประนีประนอมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน. Panyapiwat Journal, 10(1), 107-120. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120664
Section
Research Article

References

   

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>