การธำรงรักษาพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่มีความสามารถสูงในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร ในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

วิลัย จันโต ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร

Abstract

          การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยการธำรงรักษาพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่มีความสามารถสูงในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อได้แนวทางการธำรงรักษาพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่มีความสามารถสูงที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีการดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจัยการธำรงรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 20 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ระยะที่ 2 นำเอาปัจจัยการธำรงรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง (talent) กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ที่ได้จากระยะที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถาม ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจำนวน 5 ท่าน และการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้ Cronbach ’s alpha ได้ค่าเท่ากับ 0.99 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลกับพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent) กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย จำนวน 242 คน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ระยะที่ 3 เพื่อหาแนวทางการธำรงรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารในระดับการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร จำนวน 10 คน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) ผลการวิจัยจากระยะที่ 1 พบว่า ปัจจัยการธำรงรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ทั้งหมด 7 ปัจจัย ดังนี้ 1) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 2) ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน 3) ลักษณะงานที่ทำ 4) โอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม 5) สภาพแวดล้อมการทำงาน 6) นโยบายขององค์กรและภาพลักษณ์ขององค์กร 7) โอกาสความก้าวหน้าทางสายอาชีพ ส่วนผลการวิจัยระยะที่ 2 พบว่า ปัจจัยการธำรงรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ที่มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากที่สุดไปน้อยคือ ความก้าวหน้าในอาชีพ นโยบายองค์กรและภาพลักษณ์ ลักษณะงานที่ทำ โอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม สภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน ส่วนผลการวิจัยระยะที่ 3 แนวทางการธำรงรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ประกอบด้วยการปรับปรุงระบบบริหารค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงความคิดเห็นในการทำงานอย่างเต็มที่ องค์กรควรสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อต่อการเปิดกว้าง ให้อิสระทางความคิดแก่คนเก่ง


 


          This research objective are (1) To study the factors to maintain Generation G employees with high ability in the food industry in Bangkok. (2) Guidelines to retain talent’s Generation Y employees that are talent in the food business industry in Bangkok. The research method is divided into 3 phases, as follows: Phase 1: To study the factors to retain employee talent group Generation Y in the food industry in Bangkok. The sample size was 20 persons by in-depth interviews. Phase 2: To create a questionnaire from the factors from phase 1. To check validity quality by 5 experts and find reliability by using the Cronbach’s alpha (0.99). The researcher collected data from 242 people. The data analysis used descriptive statistics: mean and standard deviation. Phase 3: Guidelines to retain Generation Y employees that were talent in the food business industry in Bangkok. The target group who were the level of strategy and policy of the organization of 10 people by focus group. Finding from phase 1, I found that the factors to retain the talent’s Generation Y concluded 7: 1) compensation and benefits 2) supervisors and colleagues 3) tasks 4) learning opportunities 5) work environment 6) corporate policy 7) career advancement opportunities. The research resulted, phase 2, I found that the factors retained talent, the means are from the highest to the lowest were: career advancement opportunities, corporate policies, tasks, learning opportunities, working environment, compensation and benefits, supervisors and colleagues. The finding of phase 3 guidelines to retain talent’s generation Y employees to: Improve the compensation management system that were appropriated to the duties and responsibilities. Open ideas and comments in their work and create work environment for freedom of thinking.

Keywords

Article Details

How to Cite
จันโตว., & เพิ่มเพียรธ. (2018). การธำรงรักษาพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่มีความสามารถสูงในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร ในเขตกรุงเทพมหานคร. Panyapiwat Journal, 10(1), 134-143. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120667
Section
Research Article