การให้คำปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานเทคนิคเพื่อเสริมสร้างปณิธานแห่งตนทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู

Main Article Content

สรรเสริญ หุ่นแสน พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล วิไลลักษณ์ ลังกา

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปณิธานแห่งตนทางการเรียนก่อนและหลังการให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างปณิธานแห่งตนทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากคะแนนปณิธานแห่งตนทางการเรียน ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ลงมา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาองค์ประกอบปณิธานแห่งตนทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู จำนวน 16 คน แล้วสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 8 คน เพื่อเข้ารับการให้คำปรึกษากลุ่ม และกลุ่มควบคุม จำนวน 8 คน โดยไม่ได้รับการให้คำปรึกษากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดปณิธานแห่งตนทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู และการให้คำปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานเทคนิค สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบด้วยสถิติเอฟ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำชนิดสองทาง


        ผลการวิจัยพบว่า


  1. ปณิธานแห่งตนทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยรวมของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และเมื่อสิ้นสุดการติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

  2. ปณิธานแห่งตนทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยรวมของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และเมื่อสิ้นสุดการติดตามผล แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 


 


          The purposes of this research was to compare the difference in mean learning self-determination before and after the effectiveness of group counseling for enhancing the learning self-determination. The research sample were undergraduate students in Education majors of the Rajabhat Rajanagarindra University. And it is by the purposive sampling method with learning self-determination scores below the twenty-fifth percentile consisted of 16 teacher students. They were then randomly selected into two groups classified as an experimental group and a control group. Each group consisted of 8 teacher students. The experimental group participated in the eclecticism group counseling while the control group did not receive any counseling. The research instruments included a learning self-determination scale of eclecticism group counseling. The statistics used were percentage, means, standard deviation, F-test, One-way ANOVA and Two-way ANOVA.


          The results were found as follows:


      1. There were statistically significant differences in the total learning self-determination of the learning self-determination of the experimental group was found before counseling, after counseling, and after the follow up at .05 level.


      2. There were statistically significant differences in the total learning self-determination of the learning self-determination between the experimental group and the control group, which were found before counseling, after counseling and after the follow up at .05 level. 

Keywords

Article Details

How to Cite
หุ่นแสนส., ศรีสวัสดิ์พ., เลิศรัตน์เดชากุลช., & ลังกาว. (2018). การให้คำปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานเทคนิคเพื่อเสริมสร้างปณิธานแห่งตนทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู. Panyapiwat Journal, 10(1), 185-195. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120677
Section
Research Article

References

 

Most read articles by the same author(s)