การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมฟอกย้อมในประเทศไทย

Main Article Content

สายพิณ ปั้นทอง ไชยนันท์ ปัญญาศิริ

Abstract

          ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการที่คำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อนแนวคิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวจึงถือเป็นองค์ประกอบหลักของการสร้างความสามารถเชิงการแข่งขันในยุคของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ อุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นกระบวนการผลิตโดยใช้วัตถุดิบจากกระบวนการอุตสาหกรรมสิ่งทอต้นน้ำ วัตถุดิบทางด้านเคมี และวัตถุดิบด้านพลังงาน ผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการฟอกย้อม ซึ่งเป็นกระบวนการอันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง บทความนี้นำเสนอวิธีการประยุกต์ใช้ตัวแบบ SCOR Model ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอน 1) การวางแผน 2) การจัดหาวัตถุดิบ 3) การผลิต 4) การจัดส่ง และ 5) การส่งคืน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่การพัฒนาเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมฟอกย้อมในประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป


 


          Most entrepreneurs of the new industrialized era run their businesses with an environmental friendly mindset, integrating both competitive activities and environmental friendly concept in moving toward the green society. The manufacturing process of dyeing industry in Thailand requires inputs such as raw materials from upstream industrial process, chemical raw material and energy raw material and reproduces these inputs into a new product of the dyeing process. As the process directly affects the environment, supply chain management should be adopted as a tool that enabling environmental friendly aspect of the industry. This article presents the method of applying SCOR Model to an environmental friendly supply chain management covering the processes of planning, sourcing, manufacturing, delivering and product returning, all aiming for environmental impact reduction and developing sustainable competitiveness of dyeing industry in Thailand.


 

Keywords

Article Details

How to Cite
ปั้นทองส., & ปัญญาศิริไ. (2018). การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมฟอกย้อมในประเทศไทย. Panyapiwat Journal, 10(1), 236-247. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120898
Section
Academic Article

Most read articles by the same author(s)