การประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับ Prosumer 4.0

Main Article Content

ณตา ทับทิมจรูญ

Abstract

          จากภาวะการแข่งขันด้านการประกอบธุรกิจโรงแรมรุนแรงมากยิ่งขึ้นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กของไทย ต้องเตรียมความพร้อมโดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการ และยกระดับความสามารถการแข่งขันด้วยการพัฒนากลยุทธ์และการดำเนินกิจกรรมการตลาดแนวใหม่ โดยคำนึงถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เรียกว่า Prosumer บทความเรื่อง การประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับ Prosumer 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับความสำคัญ ความหมายของโรงแรมขนาดเล็ก ปัญหาการดำเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก การประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จและข้อจำกัดของการดำเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กได้นำไปเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับ Prosumer และพัฒนาศักยภาพของการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาประเทศ และส่งเสริมให้สามารถนำส่งคุณค่าความประทับใจไปสู่นักท่องเที่ยว (Value Oriented) มีการส่งต่อประสบการณ์ (Share) ที่ทำให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง ส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างยั่งยืน


 


          With the intense of hotel business competitions in the digital economy age that Thai small hotel enterprises will have to conduct a complete preparation of new product and service constructive technologies with strategic development and modern marketing activities operations to improve the business competitive advantages based on the behavior of new consumers generation called “Prosumer”, the article “Small Business Hotels in the Digital Economy Age to Prosumer 4.0” is aiming to review different concepts regarding the importance of small hotels, meaning of small hotels, business related issues of small hotel businesses, small hotel business operations in the age of digital economy, key success factors of small hotel businesses, and limitations of small hotel businesses in the digital economy trend to effectively guide proper directions for small hotel entrepreneurs  in order to be ready for “Prosumer” and obtain international small hotel business operational standard. Additionally, the abilities to stimulate value oriented tourists and experience shares for boundless awareness are encouraged to efficiently support Thailand’s sustainable small hotel business development.

Keywords

Article Details

How to Cite
ทับทิมจรูญณ. (2018). การประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับ Prosumer 4.0. Panyapiwat Journal, 10(1), 261-278. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120900
Section
Academic Article