ปริทัศน์การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้โครงสร้าง “是…的” ในภาษาจีนของผู้เรียนภาษาจีนชาวไทย

Main Article Content

นลินทิพย์ วิภาวัฒนกุล

Abstract

          ผู้วิจัยได้ศึกษาคลังเก็บรวบรวมสถิติข้อสอบเรียงความ HSK ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งพบว่า รูปประโยคที่ผู้เรียนภาษาจีนชาวไทยใช้ผิดมากที่สุดคือ รูปประโยคโครงสร้าง “是…的” บทความนี้ได้รวบรวมการศึกษาเกี่ยวกับข้อผิดพลาด สาเหตุของข้อผิดพลาด และการได้มาในการใช้โครงสร้าง “是…的” ของผู้เรียนภาษาจีนชาวไทย และได้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างความหมายหรือวิธีการใช้กับลักษณะข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นพบว่า ผู้เรียนภาษาจีนชาวไทยส่วนมากยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้โครงสร้าง “是…的” ทั้ง 2 ประเภทว่า โครงสร้างใดสามารถละอักษร “是” ได้ โดยที่ประโยคยังเป็นประโยคที่สมบูรณ์ และโครงสร้างใดที่สามารถละได้ทั้งอักษร “是” และอักษร “的” รวมไปถึงรูปปฏิเสธของโครงสร้าง “是…的” ด้วย


 


          After studying the statistical collection of HSK essay examinations of the Beijing Language and Culture University, it was found that most common error in sentence structure made by Thai learners of Chinese was the sentence structure “shi…de” This article complied the studies on the errors, the causes of the errors, and the acquisition of the structure “shi…de” of Thai learners of Chinese, and analysed the relationship between meaning or usage and the nature of the errors occurred. It was discovered that most Thai learners of Chinese lacked understanding concerning usage of both types of the structure “shi…de”: in which structure sentences were still complete while the character “shi” was omitted, in which structure both “shi” and ‘de’ could be omitted, altogether with the negative structure of “shi…de”.


 

Keywords

Article Details

How to Cite
วิภาวัฒนกุลน. (2018). ปริทัศน์การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้โครงสร้าง “是…的” ในภาษาจีนของผู้เรียนภาษาจีนชาวไทย. Panyapiwat Journal, 10(1), 314-324. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120907
Section
Review Article