การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง และการให้บริการชุมชนเพื่อพัฒนาผู้นำทางการศึกษาที่รับผิดชอบต่อสังคม

Main Article Content

รองศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ

Abstract

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการให้บริการชุมชนเพื่อพัฒนาผู้นำทางการศึกษาที่รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาเป็นเวลากว่า 4 ปี ในหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Keywords

Article Details

How to Cite
บัวสุวรรณร. ด. (2018). การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง และการให้บริการชุมชนเพื่อพัฒนาผู้นำทางการศึกษาที่รับผิดชอบต่อสังคม. Panyapiwat Journal, 10(1), 1-14. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120908
Section
Special Article