การเปรียบเทียบปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาไทยเลือกเรียนเป็นวิชาโท ระหว่างวิชาภาษาญี่ปุ่นกับภาษาจีน

Main Article Content

Kazuyoshi Tajima

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาไทยที่เลือกเรียนระหว่างวิชาภาษาญี่ปุ่นและวิชาภาษาจีนเป็นวิชาโท กลุ่มประชากรประกอบด้วยนักศึกษาจำนวน 124 คนที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เครื่องมือหลักในการวิจัยเชิงปริมาณนี้ คือ แบบสอบถามที่ใช้ในระหว่างการเรียนการสอนและการใช้การวิเคราะห์ปัจจัย นอกจากนี้ ยังมีการจัดประเภทปัจจัยแต่ละตัวให้อยู่ในข้อกำหนด 5 ประการ ตามรูปแบบการกระตุ้นภายในหรือภายนอก ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาไทยเลือกเรียนภาษาจีนมากกว่าภาษาญี่ปุ่น คือ แรงจูงใจภายใน ในขณะที่นักศึกษาไทยที่เลือกเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเลือกด้วยแรงจูงใจเชิงสังคม ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีผลการวิจัยอีกประการหนึ่งว่า กลุ่มผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นเชื่อว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่น และการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้น ยากกว่าเมื่อเทียบกับการเรียนภาษาจีน

Keywords

Article Details

How to Cite
Tajima, K. (1). การเปรียบเทียบปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาไทยเลือกเรียนเป็นวิชาโท ระหว่างวิชาภาษาญี่ปุ่นกับภาษาจีน. Panyapiwat Journal, 5, 1-12. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20064
Section
Research Article