การเขียนย่อความข่าวภาษาอังกฤษด้านการตลาดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Main Article Content

Charisopon Inthapat

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มุ่งหมายที่จะศึกษาการเขียนย่อความข่าวภาษาอังกฤษด้านการตลาดของนักศึกษาระดับ  ปริญญาตรีโดยมุ่งเน้นเพื่อหาคำตอบว่าอะไรคือปัญหาในการเขียนย่อความข่าวภาษาอังกฤษด้านการตลาดและนักศึกษาใช้กลยุทธอะไรในการแก้ไขปัญหาในการย่อความข่าวภาษาอังกฤษ ด้านการตลาด  กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยมี 50 คน คือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่สอง  ซึ่งเป็นนักศึกษาค้าปลีก 10 คน  นักศึกษาในสาขาธุรกิจอาหาร 10 คน นักศึกษาสาขาโลจีสติกสิบคนของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  นอกจากนั้น กลุ่มตัวอย่างยังเป็นนักศึกษาสาขาการตลาดของมหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขต ชลบุรี)  10 คน และ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจของมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 10 คน ประชากรตัวอย่างในงานวิจัยนี้จะต้องใช้เวลาสองสัปดาห์ในการเขียนย่อความข่าวภาษาอังกฤษด้านการตลาด  เมื่อประชากรตัวอย่างเสร็จกระบวนการเขียนย่อความแล้ว กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการสัมภาษณ์ถึงปัญหาและผลกระทบจากการเขียนย่อความรวมถึงกลยุทธ์ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

จากการงานวิจัยนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างพบปัญหาประการแรกในเรื่องบริบทของข่าว, ความสามารถในการใช้ภาษา, ทักษะการเขียนของกลุ่มตัวอย่างและทักษะด้านความคิดอย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างมีกลยุทธในการแก้ไขปัญหาในการเขียนย่อความข่าวภาษาอังกฤษด้านการตลาด งานที่กลุ่มประชากรตัวอย่างได้ย่อความตามกระบวนการแล้วจะได้รับการประเมินและได้รับการแนะนำโดยอาจารย์ภาษาอังกฤษ  โดยที่งานแต่ละชิ้นจะได้รับการประเมินเป็นคะแนนจาก 1 ถึง 5 ซึ่งหมายถึงดังนี้ 1 คะแนน คือ มีคุณภาพในระดับน้อยมาก 2 คะแนน คือ มีคุณภาพอยู่ในระดับน้อย 3 คือ มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 4 คือ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และ 5 คือ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าการวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพราะเป็นการสามารถนำวิธีการเป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาใช้กลยุทธในการเขียนย่อความภาษาอังกฤษต่อไป

Keywords

Article Details

How to Cite
Inthapat, C. (1). การเขียนย่อความข่าวภาษาอังกฤษด้านการตลาดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. Panyapiwat Journal, 5, 13-35. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20065
Section
Research Article