สภาพและความต้องการในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน)

Main Article Content

ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 (เชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอน) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่ม 5 จำนวน 238 คน ผู้เรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่ม 5 จำนวน 377 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 1 คน ตัวแทนผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ จำนวน 10 คน ตัวแทนผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ จำนวน 13 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ค่าร้อยละและการบรรยายสรุปความผลการวิจัยพบว่าสภาพการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมี ดังนี้1) การรับรู้/ตระหนักถึงความสำคัญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ (ร้อยละ 45.80) แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างเป็นรูปธรรม  ส่วนใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
(ร้อยละ 33.95) 2) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ศิลปวัฒนธรรมและสื่อเทคโนโลยีเป็นสื่อในการพัฒนาวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน (ร้อยละ 62.18) มีการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาอาเซียน เพื่อการเรียนรู้และสื่อสารกับผู้อื่น
(ร้อยละ 61.27) โดยมีการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับผู้เรียนจากต่างประเทศที่เข้ามาเรียนในโรงเรียน และมีชาวต่างชาติทำหน้าที่เป็นจิตอาสาช่วยสอน 3) กิจกรรมที่บรรลุตามเป้าหมายพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มใหญ่ กำหนดให้มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ(ร้อยละ 20.17) และ 4)กิจกรรมที่ไม่พร้อม พบว่าผู้ตอบจำนวนหนึ่งเห็นว่าควรมีเว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเยาวชนอาเซียน (ร้อยละ 5.46) และโรงเรียนยังไม่มีงบประมาณบริหารจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียนในส่วนความต้องการในการเตรียมความพร้อม พบว่า ต้องการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างเป็นรูปธรรมต้องการให้สถานศึกษาสนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนจัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนโดยเชิญเจ้าของภาษามาแนะนำเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ

Keywords

Article Details

How to Cite
สุวรรณชินฉ. (1). สภาพและความต้องการในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน). Panyapiwat Journal, 5, 36-46. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20066
Section
Research Article

Most read articles by the same author(s)