ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิธีการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

Main Article Content

Nantana Wichitwarit

Abstract

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาว่าการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์หรือไม่ กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาปีที่ 1 จำนวน 36 คนในชั้นเรียนปกติ เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แผนการสอน สื่อการสอน การสัมภาษณ์ และบันทึกหลังการสอน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ และบันทึกหลังการสอน พบว่า มีปัจจัยสำคัญบางประการส่งผลต่อความสำเร็จของการใช้วิธีการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติ ได้แก่ (1) การสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน (2) การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ (3) ข้อจำกัดของการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติ   การอภิปรายผลนำเสนอสิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อลดข้อจำกัด ซึ่งสามารถกระทำก่อนการสอนเพื่อประสิทธิผลของการจัดการการเรียนการสอนด้วยวิธีนี้

 

Keywords

Article Details

How to Cite
Wichitwarit, N. (1). ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิธีการสอนแบบเน้นงานปฏิบัติในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ. Panyapiwat Journal, 5, 47-62. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20067
Section
Research Article