ปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

สุรัชดา เชิดบุญเมือง จิรวุฒิ หลอมประโคน วิสุทธ์ กล้าหาญ

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นการศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยการตลาดที่ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยทำการศึกษาในลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้สถิติในการวิจัย คือ การหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ปัจจัยโดยการสร้างตัวแปรใหม่ของกลุ่มตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัย (Factor Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย กลุ่มที่ให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลลูกค้า กลุ่มที่ให้ความสำคัญกับความง่าย สะดวก ทันสมัย กลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการรับคืนสินค้าและคุณภาพสินค้า กลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารผ่านสื่อโฆษณา และกลุ่มสุดท้าย คือกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับคำแนะนำและการตอบข้อสงสัย


Keywords

Article Details

How to Cite
เชิดบุญเมืองส., หลอมประโคนจ., & กล้าหาญว. (1). ปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. Panyapiwat Journal, 5, 76-91. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20079
Section
Research Article

Most read articles by the same author(s)