มหาวิทยาลัยบรรษัทเพื่อการผลิตบัณฑิตยุคใหม่

Main Article Content

อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ ภณพร สิงหรา

Abstract

บทคัดย่อ

ประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ต้องอาศัยความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักให้เกิดการเติบโต    สร้างความมั่งคั่งและสร้างงาน การก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมแห่งความรู้ที่สร้างความได้เปรียบ ในการแข่งขันนี้ต้องคำนึงถึงทรัพยากรมนุษย์เป็นสำคัญ ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนทางธุรกิจ เกิดจากทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ อีกทั้งเป็นทรัพยากรที่คู่แข่งขันเลียนแบบได้ยาก และเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานต่างๆ จากการระดมความคิดเห็นการประชุมผู้บริหารรับสูงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เรื่องความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยไทย เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พบว่า ปัญหาของมหาวิทยาลัยไทย    ยังขาดการระบุจุดเด่นของมหาวิทยาลัย และบัณฑิตเมื่อเข้าทำงานไม่สามารถเขียนรายงานและนำเสนอได้      การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยบรรษัท (Corporate University) จึงเป็นแนวโน้มใหม่ของการจัดการศึกษาและ   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย แนวคิดดังกล่าวมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 ทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก เช่น โมโตโรลา วอลท์ดิสนีย์  แมคโดนัลด์  ฟอร์ดมอเตอร์ ซึ่งเห็นความสำคัญให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทขึ้น เพื่อแทนที่การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านของบุคลากร มหาวิทยาลัยบรรษัทจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจ

 

 

Keywords

Article Details

How to Cite
ยิ้มประเสริฐอ., & สิงหราภ. (1). มหาวิทยาลัยบรรษัทเพื่อการผลิตบัณฑิตยุคใหม่. Panyapiwat Journal, 5, 123-133. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20082
Section
Academic Article

Most read articles by the same author(s)