การเรียนการสอนแบบเชิงลึก: กรณีตัวอย่างของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Main Article Content

นิธิ ไพศาลวรจิต

Abstract

บทคัดย่อ

บทความวิชาการฉบับนี้อธิบายความสำคัญของการเรียนการสอนแบบเชิงลึกสำหรับระบบการศึกษาในประเทศไทย เนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ว่า วิธีการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยค่อนไปทางเป็นแบบผิวเผิน ซึ่งไม่นำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากวิธีการเรียนการสอนแบบผิวเผินถูกใช้อย่างแพร่หลายมากกว่า ซึ่งนำไปสู่ปัญหาหลายอย่าง เช่น ไม่สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และล้มเหลวในการเป็นผู้เรียนที่ดี ส่งผลให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนไม่มีความกระตือรือล้นในการพัฒนาทางด้านวิชาการและการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ บทความวิชาการฉบับนี้จะอธิบายว่าอะไรคือการเรียนแบบเชิงลึกและอะไรคือการเรียนแบบผิวเผินรวมถึงความจำเป็นต้องเปลี่ยนสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบันให้เป็นแบบเชิงลึกให้หมด การเรียนการสอนแบบ Work based learning เป็นปรัชญาที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาต้องเรียนในห้องเรียนควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติงานจริง ซึ่งตรงกับวิชาเอกที่นักศึกษาแต่ละคนศึกษาอยู่ นักศึกษาจะได้ลองผิดลองถูกจากการเรียนและการทำงานในสถานที่จริง บทความวิชาการฉบับนี้จะใช้รูปแบบการเรียนการสอนของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นตัวอย่างในการอธิบายถึงวิธีการที่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนเตรียมการเรียนการสอนอย่างไร ณ ปัจจุบัน ผลกระทบบางอย่างจากการเรียนการสอนแบบ Work based learning จะได้รับการอธิบาย รวมถึงเสนอทางแก้ปัญหาสำหรับฝั่งของผู้สอนซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีอีกด้วย


Keywords

Article Details

How to Cite
ไพศาลวรจิตน. (1). การเรียนการสอนแบบเชิงลึก: กรณีตัวอย่างของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. Panyapiwat Journal, 5, 169-177. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20088
Section
Academic Article