การช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความาแตกต่างกันในรายวิชาการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (ENL 1004) และมีความเกี่ยวเนื่องถึงการรับรู้ภาษาที่สอง (ภาษาอังกฤษ) ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Main Article Content

Charisopon Inthapat

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนการสอนและการนำเสนอประสบการณ์การในการประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษและการนำเสนอถึงความแตกต่างของผู้เรียนภาษาทั้งเจ็ดลักษณะที่มีความแตกต่างกันในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดยทั่วไปแล้วอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษอาจจะไม่มีการย้ำกับตัวเองว่าผู้เรียนนั้นมีความแตกต่างกันในด้านพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนบางคนนั้นมีความตั้งใจแต่ส่วนมากแล้วดูเหมือนจะเป็นการถูกบังคับต่อการเรียนรู้ โดยการกล่าวถึงนักศึกษาของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ซึ่งในอดีตเขาจะต้องเรียนภาษาอังกฤษในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (GE 1002 ถึง GE 1005) แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นวิชาการพัฒนาทักษะการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ (ENL 1004, RT ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเวน และ Non RT ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษธุรกิจทั่วไปเช่น ธุรกิจอาหาร, โลจิสติก อื่นๆ เป็นต้น) ซึ่งในสถานการณ์การสอนของผู้เขียนบทความได้สอนในวิชาทักษะการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ โดยที่ผู้เขียนเองรู้ถึงความแตกต่างของผู้เรียน  พฤติกรรมการเรียนจะนำไปสู้ความแตกต่างของการรับรู้ภาษาของผู้เรียน  ดังนั้นผู้สอนจึงควรความตระหนักถึงทฤษฎีการสอนเพื่อที่จะช่วยผู้เรียนในการรับรู้ภาษาที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการนำไปประยุกต์กับการเรียนในรายวิชาการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงควรที่จะสามารถประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ในอนาคตต่อไปเพื่อที่จะทำให้พผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนไปในเชิงบวก

 

Keywords

Article Details

How to Cite
Inthapat, C. (1). การช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความาแตกต่างกันในรายวิชาการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (ENL 1004) และมีความเกี่ยวเนื่องถึงการรับรู้ภาษาที่สอง (ภาษาอังกฤษ) ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. Panyapiwat Journal, 5, 178-194. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20089
Section
Academic Article